Podobny obowiązek zawiadomienia KNF spoczywać ma również na podmiocie, który będzie chciał stać się podmiotem dominującym danej instytucji finansowej w sposób inny niż przez nabycie albo objęcie akcji lub praw z akcji w liczbie zapewniającej większość ogólnej liczby głosów na walnym zgromadzeniu.
Projektowana ustawa określa ramy prawne do oceny potencjalnego inwestora, którą przeprowadza Komisja Nadzoru Finansowego w związku z zamiarem nabycia znacznego pakietu akcji banku, zakładu ubezpieczeń, zakładu reasekuracji, domu maklerskiego, towarzystwa funduszy inwestycyjnych.

Przyjety przez Radę Ministrów projekt ustawy o zmianie ustawy Prawo bankowe, ustawy o działalności ubezpieczeniowej, ustawy o funduszach inwestycyjnych, ustawy o obrocie instrumentami finansowymi oraz ustawy o nadzorze nad rynkiem finansowym, uwzględnia postanowienia dyrektywy 2007/44/WE i określa szczegółowe procedury i kryteria oceny przez KNF podmiotu zamierzającego nabyć znaczny pakiet akcji wraz ze wskazaniem terminów na dokonanie poszczególnych czynności, wprowadzając je jednolicie do wszystkich ustaw sektorowych regulujących funkcjonowanie rynku finansowego.
W projekcie określono zakres informacji, które powinien przedstawić podmiot składający zawiadomienie do Komisji Nadzoru Finansowego (wykaz dokumentów załączanych do zawiadomienia niezbędnych do przeprowadzenia rzeczowej i prawidłowej oceny ostrożnościowej zostanie zawarty w akcie wykonawczym do ustawy).
Przepisy projektu wprowadzają wymóg niezwłocznego, pisemnego potwierdzenia przez KNF otrzymania zawiadomienia oraz wskazania stronie terminu załatwienia sprawy (daty upływu terminu na doręczenie decyzji w przedmiocie sprzeciwu). W projekcie uregulowano także tryb uzupełniania zawiadomienia oraz zawieszenia biegu terminu na doręczenie decyzji KNF w przedmiocie sprzeciwu. Ponadto wskazano ustawowe przesłanki, po zaistnieniu których Komisja Nadzoru Finansowego uprawniona jest do zgłoszenia sprzeciwu odnośnie do planowanego nabycia pakietu akcji lub stania się podmiotem dominującym instytucji finansowej. Sprecyzowano ponadto szczegółowe kryteria oceny ostrożnościowej inwestora, których spełnianie podlega badaniu KNF w toku prowadzonego postępowania. Przewidziany w projekcie termin na doręczenie decyzji Komisji Nadzoru Finansowego w przedmiocie sprzeciwu wynosi 60 dni roboczych od dnia otrzymania zawiadomienia oraz wszystkich wymaganych informacji i dokumentów, nie później jednak niż dwa dni robocze od dnia jej wydania (w dotychczasowych przepisach ustawy o działalności ubezpieczeniowej termin zgłoszenia sprzeciwu KNF wynosił 3 miesiące).
Zgodnie z projektem ustawy, KNF może wydać również decyzję o braku podstaw do zgłoszenia sprzeciwu, dzięki czemu możliwe będzie wcześniejsze zakończenie postępowania administracyjnego i nabycie albo objęcie akcji lub praw z akcji albo uzyskanie uprawnień podmiotu dominującego przed upływem maksymalnego sześćdziesięciodniowego terminu.
Jednocześnie przepisy projektu określają zasadę, zgodnie z którą podmiot składający zawiadomienie może zrealizować zamiar objęty zawiadomieniem w przypadku niedoręczenia przez Komisję Nadzoru Finansowego decyzji w przedmiocie sprzeciwu w terminie 60 dni roboczych albo - jeżeli przed upływem tego terminu - zostanie wydana decyzja o stwierdzeniu braku podstaw do zgłoszenia sprzeciwu. Tym samym zakreślone zostały maksymalne granice czasowe istnienia stanu niepewności co do ewentualnych zastrzeżeń KNF w stosunku do planowanej transakcji, które mogłyby skutkować wydaniem decyzji w przedmiocie sprzeciwu. Przyjęte rozwiązania mają służyć pewności obrotu oraz chronić strony planowanej transakcji, będącej przedmiotem zawiadomienia przed negatywnymi skutkami przedłużającego się postępowania administracyjnego.
W projekcie uregulowane zostały także obowiązki informacyjne związane z zamiarem zbycia udziałów lub akcji oraz planowanym zmniejszeniem posiadanego pakietu akcji. Ponadto określono sankcje, jakie mogą być zastosowane przez KNF wobec podmiotu, który nabył albo objął akcje lub uzyskał status podmiotu dominującego banku, zakładu ubezpieczeń, zakładu reasekuracji, domu maklerskiego, towarzystwa funduszy inwestycyjnych, z naruszeniem warunków określonych w ustawie.