Projekt trafił do opiniowania podobnie jak propozycja noweli rozporządzenia dotyczącego stawek uposażenia zasadniczego funkcjonariuszy CBA, w którym m.in. określa się je dla nowych stanowisk. I tak "nowy" doradca szefa CBA (obecnie stanowisko to może zajmować wyłącznie osoba będąca pracownikiem cywilnym Biura, po zmianach będzie to mógł być funkcjonariusz) ma otrzymać od 6200-9200 zł, zastępca dyrektora biura i zastępca dyrektora delegatury podobnie jak zastępca dyrektora departamentu - od 7600-8700.   

- Utworzenie stanowiska zastępcy dyrektora biura i zastępcy dyrektora delegatury umożliwi zachowanie spójności i zapewnienie ciągłości kierowania tymi jednostkami organizacyjnymi, w szczególności w razie nieobecności ich dyrektorów - wskazano w uzasadnieniu.

Czytaj: Szykują się zmiany w wyborze sędziów sądów wojskowych>>

Nowi dyrektorzy pomogą w zarządzaniu

Stanowisko nowego doradcy szefa CBA uzasadniono tym, że obecnie może je pełnić wyłącznie osoba będąca pracownikiem cywilnym Biura. - Wskazać jednak należy, że zagadnienia i zadania stawiane przed doradcą szefa niejednokrotnie dotyczą pracy operacyjnej oraz innych czynności zastrzeżonych ustawowo do wyłącznej kompetencji funkcjonariuszy. Umożliwienie mianowania funkcjonariuszy na to stanowisko może przyczynić się do efektywniejszej realizacji wykonywanych na nim zadań, a tym samym do zapewnienia szefowi Centralnego Biura Antykorupcyjnego bardziej fachowego głosu doradczego - zapewniono. 

Argument poprawy zarządzania wysuwany jest też przy propozycjach stanowisk nowych zastępców dyrektorów. Autorzy propozycji podkreślają, że w związku z rozwojem kadrowym biur i delegatur obecne rozwiązanie nie znajduje uzasadnienia i nastręcza trudności w zagwarantowaniu skutecznego zarządzania tymi jednostkami. 

- Utworzenie stanowiska zastępcy dyrektora biura i zastępcy dyrektora delegatury umożliwi zachowanie spójności i zapewnienie ciągłości kierowania tymi jednostkami organizacyjnymi, w szczególności w razie nieobecności ich dyrektorów - wskazano. Określono też wymagania jakie muszą spełniać kandydaci na nowe stanowiska. Tak samo jak w przypadku innych stanowisk kierowniczych chodzi o wykształcenie (wyższe, studia drugiego stopnia albo jednolite studia magisterskie) i kwalifikacje zawodowe (szkolenie podstawowe oraz szkolenie specjalistyczne).

 

Zmiany w wynagrodzeniach, ale bez wzrostu wydatków 

Drugi projekt zawiera natomiast nowy załącznik dotyczący uposażenia zasadniczego funkcjonariuszy CBA, w którym - jak wskazano - ujednolicono uposażenia kierowników jednostek organizacyjnych CBA (departamentu, biura, delegatury), ustalając dolną granicę widełek kwot uposażeń dla tej grupy stanowisk na wysokości dotychczasowej dolnej granicy uposażenia dla stanowiska dyrektora biura i dyrektora delegatury, a górną granicę widełek kwot uposażeń zrównując z górną granicą uposażenia przewidzianego w obowiązujących przepisach dla tych trzech stanowisk. W wyniku tych zmian dolna granica uposażenia dyrektora departamentu obniży się o 400 zł - wyjaśniają autorzy.

- Takie rozwiązanie umożliwi wejście w życie projektowanych modyfikacji siatki uposażeń bez konieczności wprowadzania zmian w uposażeniach osób zajmujących stanowiska kierowników jednostek organizacyjnych i nie spowoduje wzrostu wydatków na uposażenia funkcjonariuszy aktualnie pełniących służbę - zapewniono. 

Projekt określa też wysokość uposażenia zasadniczego na nowo tworzonym stanowisku doradcy szefa CBA w zakresie kwot 6200-9200 zł. Dolna granica - jak wyjaśniono w uzasadnieniu - jest tożsama z tą przewidzianą dla stanowiska zastępcy naczelnika wydziału, a górną granicę stanowi maksymalna kwota uposażenia zasadniczego przewidziana dla stanowiska dyrektora departamentu, dyrektora biura i dyrektora delegatury. 

- Za przyjęciem szerokich widełek kwot uposażenia przemawia fakt, że na to stanowisko mianowane będą osoby, które posiadają specjalistyczną, unikalną wiedzę, niejednokrotnie zdobytą w innych służbach specjalnych lub formacjach mundurowych albo organach śledczych, a co za tym idzie istnieje konieczność zapewnienia tym osobom uposażenia przynajmniej zbliżonego do tego otrzymywanego uprzednio. Tak szeroki zakres uposażenia umożliwia również prowadzenie aktywnej polityki kadrowej wobec tych osób i zawiera walor motywacyjny umożliwiający wzrost uposażenia proporcjonalnie do prezentowanych efektów służby - dodano.