Wojewódzki Sąd Administracyjny w Szczecinie oddalił skargę stron na decyzję Wojewody w przedmiocie zatwierdzenia projektu budowlanego i udzielenia pozwolenia na budowę. Skarżący nie zgodzili się z wydanym rozstrzygnięciem i złożyli skargę kasacyjną. Ich pełnomocnik został wówczas wezwany do uzupełnienia braków formalnych skargi. Z zarządzenia przewodniczącego Sądu wynikało, że do skargi powinny zostać dołączone: odpisy podpisanej skargi w liczbie 21 (lub ich uwierzytelnione kopie), numery PESEL stron i oświadczenia co do tego czy strony wnoszą o rozpoznanie sprawy na rozprawie albo nadesłanie oświadczenia o zrzeczeniu się rozprawy.

 

W zarządzeniu zakreślono termin 7 dni od daty doręczenia wezwania na uzupełnienie wskazanych braków – pod rygorem odrzucenia skargi kasacyjnej. Doręczenie przesyłki pełnomocnikowi skarżących nastąpiło w dniu 23 marca 2020 r. Pełnomocnik skarżących w dniu 30 marca 2020 r. uzupełnił braki formalne skargi jedynie w części, tj. doręczył do sądu 21 odpisów skargi kasacyjnej. Nie wskazał natomiast, czy strony wnoszą o rozpoznanie sprawy na rozprawie albo zrzekają się rozprawy a nadto nie został wskazany numer PESEL skarżących.

Są braki formalne, skarga odrzucona 

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Szczecinie odrzucił jednak wniesioną skargę kasacyjną. Jak wskazał podstawą orzeczenia był art. 178 Prawa o postępowaniu przed sądami administracyjnymi. Na jego podstawie wojewódzki sąd administracyjny odrzuca na posiedzeniu niejawnym skargę kasacyjną wniesioną po upływie terminu lub z innych przyczyn niedopuszczalną, jak również skargę kasacyjną, której braków strona nie uzupełniła w wyznaczonym terminie. 

Czytaj: SN: Rodzicom nie przysługuje skarga kasacyjna w sprawie porwania dziecka>>

Przyjął równocześnie, że wniesiona w sprawie skarga kasacyjna nie zawierała niektórych wymaganych elementów. Z art. 176 par. 2 p.p.s.a wynika w szczególności, że powinna czynić zadość wymaganiom przewidzianym dla pisma strony oraz zawierać wniosek o jej rozpoznanie na rozprawie albo oświadczenie o zrzeczeniu się rozprawy. Zgodnie z art. 46 par. 2 pkt 1 lit. b p.p.s.a. pismo strony powinno zawierać w przypadku, gdy jest pierwszym pismem w sprawie numer PESEL strony wnoszącej pismo, będącej osobą fizyczną, oraz numer PESEL jej przedstawiciela ustawowego, jeżeli są obowiązani do jego posiadania albo posiadają go, nie mając takiego obowiązku. Przepis, który nakłada obowiązek wskazywania numeru PESEL strony, wprowadzono ustawą z dnia 12 kwietnia 2019 r. o zmianie ustawy - Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2019 r. poz. 934). Wszedł on w życie z dniem 31 maja 2019 r. 

Regulacja ta ma zastosowanie w niniejszej sprawie – wskazał sąd. W myśl art. 5 pkt 2 ustawy z dnia 12 kwietnia 2019 r. do postępowań prowadzonych na podstawie przepisów ustawy Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi wszczętych i niezakończonych przed dniem wejścia w życie ww. ustawy zmieniającej, stosuje się przepisy dotychczasowe, z tym że do pierwszego pisma wniesionego przez stronę w danej sprawie po dniu wejścia w życie ustawy zmieniającej stosuje się przepis art. 46 § 2 p.p.s.a., w brzmieniu nadanym ustawą z dnia 12 kwietnia 2019 r. 

 


WSA wskazał, że skoro skarga dotknięta była mankamentami, to należało skierować wezwanie do uzupełnienia braków pisma. Termin do ich uzupełnienia przypadał w dniu 30 marca 2020 r., tj. 7 dni po dniu 23 marca 2020 r., kiedy nastąpiło skuteczne doręczenie korespondencji. 

Nie był to dzień wolny od pracy ani sobota, zatem to do tego dnia najpóźniej skarżący powinni uzupełnić wszystkie brakujące dane. - Tak jednak się nie stało, co uzasadniało odrzucenie skargi kasacyjnej - dodał. 

Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Szczecinie - II SA/Sz 228/19.