Ministerstwo Finansów przygotowało założenia do projektu ustawy o zmianie ustawy o nadzorze nad rynkiem finansowym i ustawy - Prawo bankowe.
Celem projektu jest podwyższenie poziomu ochrony konsumentów w relacjach z przedsiębiorcami udzielającymi kredytów konsumenckich.
Projekt założeń obejmuje zasady udzielania pożyczek ze środków własnych, oraz ułatwienie identyfikacji i eliminowania z obrotu gospodarczego podmiotów wykonujących działalność licencjonowaną na rynku finansowym bez wymaganego zezwolenia. Bezpośrednim impulsem do takich zmian była afera Amber Gold.
Ostrzejsze reguły dla firm pożyczkowych

Cele projektu mogą zostać zrealizowane poprzez doskonalenie szczególnych przepisów regulujących funkcjonowanie firmy pożyczkowych.
Zasadnicze zmiany obejmują:
- rozszerzenie uprawnień Komisji Nadzoru Finansowego do prowadzenia postępowania wyjaśniającego, co do których zachodzi podejrzenie, że wykonują działalność licencjonowaną bez stosownego zezwolenia,
- zaostrzenie sankcji karnych za gromadzenie bez zezwolenia środków finansowych innych osób, w celu obciążania ryzykiem,
- usprawnienie współpracy KNF z organami ścigania w zakresie zawiadomień składanych przez KNF o podejrzeniu popełnienia
przestępstwa,
- reglamentacja działalności polegającej na udzielaniu pożyczek ze środków własnych konsumentom,
- ograniczenie kosztów kredytu konsumenckiego,
- określenie zasad dostępu i wymiany informacji o udzielonych kredytach konsumenckich

Usprawnienie oceny zdolności pożyczkowej
Zdaniem autorów założeń nadanie Komisji Nadzoru Finansowego uprawnień do prowadzenia postępowania wyjaśniającego wobec podmiotów wykonujących działalność we wszystkich sektorach rynku finansowego umożliwi skuteczne eliminowanie z obrotu gospodarczego podmiotów prowadzących działalność reglamentowaną na rynku finansowym bez zezwolenia, tj. nielegalnie, w szczególności podmiotów prowadzących działalność z zamiarem oszustwa. Mając na względzie, że oszustwa na rynku
finansowym charakteryzują się zazwyczaj znaczącą skalą, umożliwi to uniknięcie istotnych strat finansowych po stronie klientów tego rodzaju spółek. Wprowadzenie rejestru firm pożyczkowych przyczyni się do zwiększenia transparentności tego rynku oraz umożliwi konsumentom weryfikację wiarygodności tych podmiotów. Ma to istotne znaczenie w kontekście rosnącego rynku pozabankowych firm pożyczkowych, jak również w kontekście zagospodarowania przez te podmioty niszy krótkookresowych, niskokwotowych kredytów konsumenckich.
Rejestr firm pożyczkowych wpłynie ponadto pozytywnie na wizerunek branży pożyczkowej, ułatwiając identyfikację podmiotów prowadzących działalność z naruszeniem przepisów prawa. Ograniczenie kosztów kredytu wpłynie na wysokość kosztów ponoszonych przez konsumentów w związku z umowami o kredyt konsumencki, co powinno pozytywnie powinno przełożyć się na możliwość obsługi zadłużenia i doprowadzić do zwiększenia zaufania do rynku pożyczkowego. Określenie zasad wymiany informacji o zadłużeniu konsumentów z tytułu kredytów konsumenckich powinno natomiast przyczynić się do usprawnienia procesu oceny zdolności kredytowej poprzez umożliwienie dostępu do informacji o zawartych przez konsumenta umowach o kredyt konsumencki, zarówno w sektorze bankowym, jak również w instytucjach pożyczkowych.