Co więcej, nowe przepisy przewidują zwiększenie autonomii Szkoły Wyższej Wymiaru Sprawiedliwości oraz wprowadzenie możliwości współuczestniczenia Służby Więziennej "w kształtowaniu postaw obywatelskich, proobronnych i patriotycznych młodzieży, w formie szkolenia strzeleckiego".

Czytaj: Minister chce więcej kompetencji dla Służby Więziennej >>

Co w projekcie?

Główne założenie nowelizacji ustawy o Służbie Więziennej to powstanie Inspektoratu Wewnętrznego Służby Więziennej. Będzie on odpowiedzialny za rozpoznawanie, zapobieganie i wykrywanie przestępstw popełnionych w szczególności przez osadzonych lub tymczasowo aresztowanych, którzy przebywają w zakładach karnych albo aresztach śledczych.

Szef Inspektoratu będzie powoływany przez ministra sprawiedliwości. Funkcjonariusze IWSW otrzymają uprawnienia nieprzysługujące innym strukturom SW, tj. uprawnienia do prowadzenia czynności administracyjno-porządkowych oraz operacyjno-rozpoznawczych, na wzór innych służb porządku publicznego. Rygory formalne i mechanizmy kontrolne będą na analogicznym poziomie, jak w przypadku służb posiadających już takie uprawnienia, z uwzględnieniem kontroli sądowej.

Kolejny pakiet zmian dotyczy funkcjonowania Szkoły Wyższej Wymiaru Sprawiedliwości. Ma zwiększyć się autonomia uczelni poprzez wyłączenie jej spod kompetencji Dyrektora Generalnego Służby Więziennej. Nowym organem decyzyjnym będzie rektor. Wprowadzone zostaną rozwiązania, które ułatwiają rekrutację do służby kandydackiej maturzystów o nieuregulowanej służbie wojskowej. Dyrektor Generalny SW będzie miał większe kompetencje, jeśli chodzi o określanie limitów do egzaminów na stopnie podoficerskie i oficerskie.

 

Nowa rola... edukacyjna

Służba Więzienna ma mieć też możliwość współuczestniczenia w kształtowaniu postaw obywatelskich, proobronnych i patriotycznych młodzieży, w formie szkolenia strzeleckiego. Dyrektor Generalny Służby Więziennej będzie określał sposób realizacji szkolenia strzeleckiego młodzieży w jednostkach organizacyjnych. Chodzi m.in. o organizację takiego szkolenia, obowiązki związane z jego prowadzeniem, warunki dopuszczenia do szkolenia czy zasady użytkowania i wymagania dotyczące strzelnic będących w zarządzie Służby Więziennej, z których korzystać będzie młodzież.

Nowe rozwiązania mają wejść w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Ustaw, z wyjątkiem przepisów dotyczących utworzenia IWSW, które mają obowiązywać po upływie 3 miesięcy od dnia wejścia w życie ustawy.