Nowela zdefiniuje rachunek uśpiony, jako taki, na którym przez 10 lat nie wykonywano żadnych operacji. Termin ten ma być liczony od dnia następującego po dniu ostatniej aktywności.

Wyjątkami od tej zasady będą rachunki oszczędnościowe oraz lokaty. Skuteczny upływ ww. terminu sprawi, że umowa rachunku bankowego wygaśnie, o czym bank będzie miał obowiązek uprzedzić posiadacza na sześć miesięcy przed tą datą. Analogiczne regulacje przewidziano dla imiennych rachunków członków SKOK, prowadzonych przez SKOK. W projekcie zaproponowano także, by środki pieniężne zgromadzone na rachunkach osób zmarłych oraz rachunkach uśpionych były przekazywane przez banki na fundusz środków nieodebranych, utworzony w Funduszu, który zarządzałby nimi do czasu wypłacenia ich spadkobiercom, zapisobiercom, posiadaczom rachunków, czy też innym podmiotom mającym tytuł prawny do tych środków.