W uchwale czytamy, że wprowadzone zmiany naruszają zasadę trójpodziału i równowagi władzy, godzą w fundamenty demokratycznego państwa prawa i pogłębiają kryzys ustrojowy. Ustawa z 20 grudnia 2019 r. narusza też podstawowe prawa i wolności obywatelskie ( Dz. U. z 6 lutego 2010 r., poz. 190).

Czytaj: Jourowa: Zmiany w polskich sądach mogą być nieodwracalne

Adwokaci podkreślają, że przepisy, umożliwiające pociąganie sędziów do odpowiedzialności dyscyplinarnej za działalność orzeczniczą w ramach sprawowania wymiaru sprawiedliwości, pozostają w oczywistej sprzeczności z systemem prawnym Unii Europejskiej. Co musi spotkać się z adekwatną reakcją władz UE.

- Przyjęta ustawa w żaden sposób nie usprawnia działalności polskich sądów, pogłębia jedynie stopień ingerencji władzy ustawodawczej i wykonawczej w sferę zastrzeżoną do wyłącznej kompetencji wymiaru sprawiedliwości. – czytamy w uchwale.

Adwokatura Polska apeluje do polityków odpowiedzialnych za przyjęcie tej ustawy o wycofanie się ze szkodliwych dla Polski rozwiązań legislacyjnych poprzez ich niezwłoczne uchylenie.

Ustawa wejdzie w życie 14 lutego 2010 r.