Jak przypomina Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej, dodatek w wysokości świadczenia wychowawczego przysługuje na każde dziecko do 18. r. ż. umieszczone w pieczy zastępczej.W ustawie o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej wprowadzono dwa świadczenia: dodatek wychowawczy oraz dodatek do zryczałtowanej kwoty środków finansowych na utrzymanie dziecka w tej placówce.

Dodatek wychowawczy przysługuje na każde dziecko umieszczone w rodzinie zastępczej lub w rodzinnym domu dziecka, bez względu na kryterium dochodowe. Jest on udzielany na wniosek rodziny zastępczej lub prowadzącego rodzinny dom dziecka, na pokrycie kosztów utrzymania dziecka umieszczonego w pieczy zastępczej.

W przypadku placówek opiekuńczo-wychowawczych typu rodzinnego, dodatek w wysokości świadczenia wychowawczego, na każde dziecko umieszczone w tej placówce, przysługuje do zryczałtowanej kwoty środków finansowych na utrzymanie dziecka w tej placówce. Dodatek ten przysługuje na wniosek dyrektora placówki.

Z informacji MRPiPS wynika, że w całej Polsce złożono prawie 46 tys. wniosków o dodatki, najwięcej na Śląsku (prawie 6,7 tys.), na Dolnym Śląsku (ponad 4,7 tys.) i na Mazowszu (ponad 4,6 tys.). Wydano już prawie wszystkie decyzje - 45,6 tys. Wypłacono 84,2 tys. dodatków - w sumie do rodzin i opiekunów trafiło ponad 41,6 mln zł.

Jeżeli wniosek zostanie złożony do 1 lipca br. wówczas dodatek będzie wypłacony z wyrównaniem od kwietnia br. Jeśli wniosek złożymy po 1 lipca to wtedy pieniądze wypłacane będą od miesiąca, w którym złożony był wniosek.