9 lipca br. Komisja do Spraw Kontroli Państwowej rozpatrzyła odpowiedź na dezyderat nr 45  skierowany do  Prezesa Rady Ministrów w sprawie realizacji wniosków de lege ferenda Najwyższej Izby Kontroli. W odpowiedzi prezes Rządowego Centrum Legislacji - Maciej Berek (fot.) poinformował o sposobie realizacji 50 wniosków de lege ferenda przedstawionych przez Najwyższą Izbę Kontroli w informacjach o wynikach kontroli w latach 2013-2014.
Jak wynika z informacji szefa RCL, formułowane przez Najwyższą Izbę Kontroli wnioski de lege ferenda służyć mają korektom i uzupełnieniom systemu prawnego, które eliminować będą przyczyny stwierdzonych w toku kontroli nieprawidłowości.

Komisja rozpatrzyła na tym posiedzeniu sprawozdanie z działalności Najwyższej Izby Kontroli w 2014 r. (druk nr 3508) wraz z opiniami pozostałych komisji sejmowych. Komisja uchwaliła opinię dla Prezydium Sejmu RP w sprawie Sprawozdania z działalności Najwyższej Izby Kontroli w 2014 r. (druk nr 3508), w której pozytywnie zaopiniowała działalność NIK w 2014 roku.

Czytaj: Prezes RCL: prawo coraz lepsze, tylko jest go za dużo>>>