Chodzi o interpretację art. 17 ust. 1 pkt 34a ustawy CIT oraz art. 21 ust. 1 pkt 63b ustawy o PIT, określających zakres zwolnienia z opodatkowania dochodu przedsiębiorcy uzyskanego w związku z realizacją nowej inwestycji w związku z ustawą o wspieraniu nowych inwestycji (dalej: ustawa o WNI), która wprowadziła nowy mechanizm udzielania przedsiębiorcom wsparcia w formie zwolnienia od podatku dochodowego od osób fizycznych i podatku dochodowego od osób prawnych dochodów uzyskiwanych przez podatników realizujących na terenie Polski nowe inwestycje.

Ważne nie tylko prawo podatkowe

Zgodnie z tą regulacją, wsparcie na realizację nowej inwestycji jest udzielane w formie zwolnienia od podatku dochodowego, na zasadach określonych odpowiednio w ustawie o podatku dochodowym od osób prawnych (dalej: ustawa o CIT) oraz w ustawie o podatku dochodowym od osób fizycznych (dalej: ustawa o PIT). Ich przepisy (tj. art. 17 ust. 1 pkt 34a ustawy o CIT oraz art. 21 ust. 1 pkt 63b ustawy o PIT) określają zakres zwolnienia z opodatkowania dochodu przedsiębiorcy, uzyskanego w związku z realizacją nowej inwestycji określonej decyzją o wsparciu, o której mowa w ustawie o WNI. Zwolnienie to stanowi pomoc publiczną (pomoc regionalną) udzielaną przedsiębiorcom realizującym nowe inwestycje na terytorium Polski, przyczyniające się do rozwoju gospodarczo-społecznego kraju i regionu. 

 

Według Ministerstwa Finansów, ustalenie zakresu i sposobu stosowania zwolnienia podatkowego wymaga interpretacji nie tylko przepisów prawa podatkowego, ale i przepisów ustawy o WNI, bo one również wpływają na kształt tego zwolnienia

 

Zobacz procedurę w LEX: Zwolnienie od podatku dochodów podatników uzyskiwanych z działalności gospodarczej określonej w decyzji o wsparciu >

 

Problem z określeniem dochodu do zwolnienia

MF przyznaje, że stosowanie w praktyce tych przepisów rodzi wątpliwości. Niejasny jest sposób ustalania dochodu podlegającego zwolnieniu z opodatkowania, w przypadku, gdy nowa inwestycja polega na inwestycji w rzeczowe aktywa trwałe lub wartości niematerialne i prawne związane ze zwiększeniem zdolności produkcyjnej istniejącego przedsiębiorstwa oraz gdy jednocześnie taka nowa inwestycja realizowana jest w ramach istniejącej infrastruktury, wykorzystywanej w działalności przedsiębiorcy przed wydaniem decyzji o wsparciu. Wątpliwości wreszcie budzą sytuacje, w których nowa inwestycja stanowi element już istniejącej u przedsiębiorcy inwestycji (przedsiębiorstwa lub  zorganizowanej jego części). 


Dlatego w ramach konsultacji ministerstwo chce zebrać opinie na temat ustalenia zakresu i sposobu zwolnienia. A konkretnie kategorii zdarzeń, które będą powodowały możliwość (lub brak możliwości) rozdzielenia dochodu z inwestycji istniejącej i nowej inwestycji, wskazanie wytycznych, które są niezbędne do ustalenie ścisłych powiązań ekonomicznych między nową inwestycją a inwestycją istniejącą oraz ustalenia treści i konstrukcji klauzuli interpretacyjnej, zgodnie z którą zwolnieniu z CIT i PIT podlega dochód zarówno z istniejącej, jak i nowej inwestycji, w przypadku gdy istniejąca i nowa inwestycja są ze sobą ściśle związane w taki sposób, iż nie doszłoby do wytworzenia dochodu, w przypadku rozdzielenia tych inwestycji (istniejącej i nowej). 

Konsultacje trwają do 30 września 2019 r. Opinie i uwagi można zgłaszać drogą mailową na adres: konsultacje.WNI.dd@mf.gov.pl.

Sprawdź w LEX:

Jakie obowiązki spoczywają na podmiotach powiązanych jeżeli wspólne transakcje przekraczają 2,5 miliona brutto? >

Czy spółka komandytowa jest podmiotem powiązanym w stosunku do wspólników lub ich działalności gospodarczych? >