Propozycję podniesienia do 1000 złotych opłaty za wystąpienie z wnioskiem o wydanie interpretacji indywidualnej przez wnioskodawców, którzy znajdują się we właściwości tzw. dużych urzędów skarbowych zawiera projekt założeń do projektu nowelizacji Ordynacji podatkowej.

Aktualnie obowiązująca opłata za wydanie interpretacji jest jednakowa dla wszystkich podmiotów i wynosi 40 zł., a jej wysokość nie odzwierciedla zupełnie jakości, rangi ani pracochłonności związanej z tą instytucją. Zgodnie z szacunkowymi danymi obliczonymi na podstawie danych o strukturze wnioskodawców, z 30 000 wydanych w roku 2009 interpretacji, aż 23 % wniosków o wydanie interpretacji złożyły podmioty znajdujące się we właściwości wyspecjalizowanych urzędów skarbowych. Do grupy tej należą miedzy innymi banki, zakłady ubezpieczeń, fundusze emerytalne i inwestycyjne, czyli podmioty duże lub o skomplikowanej strukturze własnościowej, organizacyjnej i kapitałowej, przez co zagadnienia zawarte we wnioskach składanych przez te podmioty na ogół dotyczą bardzo skomplikowanych stanów faktycznych i wymagają dużego nakładu pracy.

Opłata w wysokości 40 zł. nie koresponduje zarówno z opłatami za inne czynności administracyjne, ani z cenami za tego typu usługi świadczonymi przez doradców podatkowych, radców prawnych czy adwokatów. Powoduje to, że podatnicy, zwłaszcza duże podmioty, traktują interpretacje indywidualne jako prawie darmową instytucje doradczą specjalizującą się w optymalizacji podatkowej.

W celu wyeliminowania takich praktyk, wysokość opłaty za wydanie interpretacji dla wnioskodawców znajdujących się we właściwości wyspecjalizowanych urzędów skarbowych powinna zostać podniesiona do 1000 zł. Podniesienie opłaty ma dotyczyć także przypadków, gdy podmioty te będą występować z wnioskami o wydanie interpretacji indywidualnej do wójta, burmistrza (prezydenta miasta), starosty lub marszałka województwa.

Różnicowanie opłaty za wydanie interpretacji w oparciu o kryteria nawiązujące do złożoności przedstawianych spraw, wartości przedmiotu transakcji czy też rozmiaru prowadzonej działalności stosowane jest także w ustawodawstwach innych państw europejskich. Zasadne jest więc aby opłata za wniosek dla wnioskodawców znajdujących się we właściwości tzw. dużych urzędów skarbowych korespondowała z rzeczywistym kosztem wydania interpretacji.

Jolanta Mazur