Opodatkowaniu podatkiem rolnym podlegają grunty sklasyfikowane w ewidencji gruntów i budynków jako użytki rolne lub jako grunty zadrzewione i zakrzewione na użytkach rolnych, z wyjątkiem gruntów zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej innej niż rolnicza, bez względu na ich powierzchnię. Obecnie stawka podatku rolnego dla gospodarstw rolnych wynosi 185,45 zł od 1 ha (równowartość pieniężna 2,5 q żyta).

Stawka dla gruntów rolnych nie stanowiących gospodarstw rolnych tj. o powierzchni mniejszej niż 1 ha wynosi 370,90 zł od 1 ha fizycznego (równowartość pieniężna 5 q żyta)

Z podatku rolnego ustawowo zwolnione są użytki rolne klasy V, VI i VIz oraz grunty zadrzewione i zakrzewione ustanowione na użytkach rolnych.

Podstawę opodatkowania podatkiem leśnym stanowi powierzchnia lasu wyrażona w hektarach, wynikająca z ewidencji gruntów i budynków. Podatek leśny od 1 ha, za rok podatkowy wynosi równowartość pieniężną 0,220 m3 drewna obliczoną wg średniej ceny drewna uzyskanej przez nadleśnictwa za pierwsze trzy kwartały roku poprzedzającego rok podatkowy.

Obecnie. stawka podatku leśnego wynosi 41,07 zł za 1 ha fizyczny lasu. Dla lasów ochronnych oraz lasów wchodzących w skład rezerwatów przyrody i parków narodowych stawka podatku leśnego ulega obniżeniu o 50 proc. i wynosi 20,53 zł. W 2013 r. stawka podatku leśnego wyniesie 41,01 zł.