Stawki te zmieniane są co roku w stopniu odpowiadającym wskaźnikowi inflacji za pierwsze półrocze roku poprzedzającego zmianę. Zgodnie z komunikatem Prezesa GUS z 15 lipca, ceny towarów i usług w I półroczu tego roku w odniesieniu do analogicznego okresu 2014 r. spadły o 1,2 proc., w związku z tym o taki sam wskaźnik zmaleją w 2016 r. górne granice stawek kwotowych podatków i opłat lokalnych.

Poniżej przedstawiamy maksymalne stawki jakie zgodnie z obwieszczeniem ministra finansów z 5 sierpnia 2015 r. w sprawie górnych granic stawek kwotowych podatków i opłat lokalnych w 2016 r. (M.P. poz. 735) obowiązywać będą w przyszłym roku w porównaniu ze stawkami obowiązującymi w roku 2015.

Podatek od nieruchomości

- grunty związane z prowadzeniem działalności gospodarczej, bez względu na sposób zakwalifikowania w ewidencji gruntów i budynków - 0,89 zł (jest 0,90 zł);
- grunty pozostałe, w tym zajęte na prowadzenie odpłatnej statutowej działalności pożytku publicznego przez organizacje pożytku publicznego - 0,47 zł (jest 0, 47 zł);
- budynki mieszkalne - 0,75 zł (jest 0,75);
- budynki związane z prowadzeniem działalności gospodarczej oraz budynki mieszkalne lub ich części zajęte na prowadzenie działalności gospodarczej - 22,86 zł (jest 23,13 zł);
- budynki zajęte na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie obrotu kwalifikowanym materiałem siewnym - 10,68 zł (jest 10,80 zł);
- budynki związane z udzielaniem świadczeń zdrowotnych w rozumieniu przepisów o działalności leczniczej, zajęte przez podmioty udzielające tych świadczeń - 4,65 zł (jest 4,70 zł);
- budynki pozostałe, w tym zajęte na prowadzenie odpłatnej statutowej działalności pożytku publicznego przez organizacje pożytku publicznego - 7,68 zł (jest 7,77 zł);

Podatek od środków transportowych

- samochód ciężarowy o dopuszczalnej masie całkowitej powyżej 3,5 tony do 5,5 tony włącznie - 811,60 zł (jest 821,45 zł);
- samochód ciężarowy o dopuszczalnej masie całkowitej powyżej 5,5 tony do 9 ton włącznie - 1.353,94 zł (jest 1.370,38 zł);
- samochód ciężarowy o dopuszczalnej masie całkowitej powyżej 9 ton – do 12 ton - 1.624,72 zł (jest 1.644,45 zł);
- samochód ciężarowy o dopuszczalnej masie całkowitej równej lub wyższej niż 12 ton - 3.100,42 zł (jest 3.138,07 zł);
- ciągnik siodłowy lub balastowy przystosowany do używania łącznie z naczepą lub przyczepą o dopuszczalnej masie całkowitej zespołu pojazdów od 3,5 tony i poniżej 12 ton - 1.895,48 zł (jest 1.918,50 zł);
- ciągnik siodłowy lub balastowy przystosowany do używania łącznie z naczepą lub przyczepą o dopuszczalnej masie całkowitej zespołu pojazdów równej lub wyższej niż 12 ton do 36 ton włącznie - 2.396,41 zł (jest 2.425,51 zł);
- ciągnik siodłowy lub balastowy przystosowany do używania łącznie z naczepą lub przyczepą o dopuszczalnej masie całkowitej zespołu pojazdów powyżej 36 ton - 3.100,42 zł (jest 3.138,07 zł);;
- przyczepa lub naczepa które łącznie z pojazdem silnikowym posiadają dopuszczalną masę całkowitą od 7 ton i poniżej 12 ton, z wyjątkiem związanych wyłącznie z działalnością rolniczą prowadzoną przez podatnika podatku rolnego - 1.624,72 zł (jest 1.644,45 zł);
- przyczepa i naczepa, które łącznie z pojazdem silnikowym posiadają dopuszczalną masę całkowitą równą lub wyższą niż 12 ton, z wyjątkiem związanych wyłącznie z działalnością rolniczą prowadzoną przez podatnika podatku rolnego do 36 ton włącznie - 1.895,48 zł (jest 1.918,50 zł);
- przyczepa i naczepa, które łącznie z pojazdem silnikowym posiadają dopuszczalną masę całkowitą równą lub wyższą niż 12 ton, z wyjątkiem związanych wyłącznie z działalnością rolniczą prowadzoną przez podatnika podatku rolnego powyżej 36 ton - 2.396,41 zł (jest 2.425,51 zł);

Opłaty

- opłata targowa - 758,47 zł (jest 767,68 zł);
- opłata miejscowa - w miejscowościach posiadających korzystne właściwości klimatyczne, walory krajobrazowe oraz warunki umożliwiające pobyt osób w tych celach - 2,18 zł (jest 2,20 zł);
- opłata miejscowa w miejscowościach posiadających status obszaru ochrony uzdrowiskowej - 3,10 zł (jest 3,13 zł);
- opłata uzdrowiskowa - 4,27 zł (jest 4,32 zł);
- opłata od posiadania psów - 120,05 zł (jest 121,50 zł).

W nowelizacji z 25 czerwca 2015 r. ustawy o podatkach i opłatach lokalnych podano ponadto maksymalne stawki które będą obowiązywać w 2016 r. :

- podatku od nieruchomości dla gruntów pod wodami powierzchniowymi stojącymi lub wodami powierzchniowymi płynącymi jezior i zbiorników sztucznych - 4,58 zł od 1 ha powierzchni

 - podatku od środków transportu od autobusu, w zależności od liczby miejsc do siedzenia poza miejscem kierowcy:
a) mniejszej niż 22 miejsca - 1918,50 zł,
b) równej lub większej niż 22 miejsca - 2425,51 zł.