Jak wynika z uzasadnienia do projektu wydanie nowego rozporządzenia w sprawie sprawozdawczości budżetowej jest niezbędne z uwagi na zaproponowaną dużą liczbę zmian, które zostały zgłoszone w poprzednim etapie uzgadniania zmiany przepisów obecnie obowiązującego rozporządzenia. Prowadzenie dalszego procesu legislacyjnego w formie zmiany rozporządzenia mogłoby spowodować utrudnienia w posługiwaniu się tekstem tego aktu prawnego.

Najbardziej istotną zmianą jest rezygnacja z przekazywania zdecydowanej większości sprawozdań w formie dokumentu papierowego, dokonano również zmian w zakresie zawartości niektórych formularzy sprawozdań.

W zakresie sprawozdawczości budżetowej jednostek samorządu terytorialnego zwiększono częstotliwość przekazywania sprawozdań budżetowych do Ministerstwa Finansów (bez zmiany częstotliwości ich sporządzania) oraz zmieniono formę przekazywanych sprawozdań przez jednostki samorządu terytorialnego.