Zakres zwolnień od ewidencji przy zastosowaniu kas wyznacza rozporządzenie z 29 listopada 2012 r. (Dz. U. poz. 1382). Przewidziane w nim zwolnienia przestają obowiazywać z dniem 1 stycznia 2015 roku.

Opacowany przez resort finansów projekt reguluje zwolnienia z obowiązku ewidencjonowania do końca 2016 roku. W porównaniu do obowiązujących przepisów zawęża on zakres stosowanych zwolnień, ale jednocześnie je w pewnych obszarach racjonalizuje.

Katalog czynności zwolnionych z obowiązku ewidencjonowania przy zastosowaniu kas jest analogiczny jak w rozporządzeniu na lata 2013 i 2014. Wśród czynności wymienionych w załączniku do projektu rozporządzenia nie znalazły się jedynie dwie pozycje. Są to:

1. Świadczenie usług na rzecz osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej oraz rolników ryczałtowych, o ile łącznie spełnione są następujące warunki:

a) każde świadczenie usługi dokonane przez podatnika jest udokumentowane fakturą, w której zawarte są dane identyfikujące odbiorcę,

b) liczba świadczonych usług o których mowa, w poprzednim roku nie przekroczyła 50, przy czym liczba odbiorcóe tych usług w tym okresie była mniejsza niż 20 (poz. 34 załącznika).

2. Sprzedaż biletów i rezerwacja miejsc przy przewozach rozkładowych pasażerskich (poz. 43 załącznika).

W projekcie zaproponowano ponadto wprowadzenie dodatkowego zwolnienia dotyczącego dostawy towarów i świadczenia usług, które na podstawie przepisów o podatku dochodowym są zaliczane przez podatnika do środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych podlegających amortyzacji, pod warunkiem wystawienia faktury.

Kryterium wysokości obrotu tj. 20.000 zł dla podmiotów kontynuujących, jak i rozpoczynających działalność gospodarczą pozostanie bez zmian.

Dodatkowo, mając na względzie postulaty zgłaszane przez organy podatkowe w projekcie zaproponowano rozszerzenie katalogu czynności do których nie mają zastosowania zwolnienia z obowiązku ewidencjonowania przy zastosowaniu kas. Są to m. in. usługi naprawy pojazdów samochodowych, usługi w zakresie opieki medycznej świadczzonej przez lekarzy i dentystów, usługi prawne, w tym usługi w zakresie doradztwa podatkowego. Czynności te bez względu na poziom obrotów będą objęte obowiązkiem ewidencjonowania przy zastosowaniu kas rejestrujących.

Projekt zakłada, że nowe przepisy będą obowiązywały od 1 stycznia 2015 roku.

Zobacz też: Kasy fiskalne: każda usługa będzie ewidencjonowana >>

Artykuł pochodzi z programu Vademecum Głównego Księgowego