Informacja ta umożliwi podmiotom prowadzącym działalność gospodarczą w zakresie obrotu wyrobami akcyzowymi i samochodami osobowymi, uzyskanie na wniosek od właściwego organu podatkowego wiążącej informacji o klasyfikacji taryfowej oraz rodzaju danego wyrobu akcyzowego.

Posłowie zdecydowali, że podmiot, na rzecz którego zostanie wydana WIA, nie będzie zobowiązany do informowania organu podatkowego o jej posiadaniu z chwilą rozpoczęcia przez ten organ kontroli lub postępowania podatkowego. Zmiana ta jest zasadna z tego względu, że organ podatkowy dysponować będzie takimi informacjami rozpoczynając czynności.

Posłowie wprowadzili również termin, w którym w odpowiedzi na wezwanie organu podatnik zobowiązany będzie do wpłacenia zaliczki na pokrycie opłat za badania i analizy konieczne do wydania WIA. Oczywiście każdy wnioskodawca, będzie mógł uiścić taką zaliczkę niezwłocznie, tym bardziej, że zainteresowany będzie jak najszybszym uzyskaniem WIA - niemniej praktyka pokazuje, że w dużych przedsiębiorstwach zorganizowanie płatności wymaga dokonania szeregu czynności, w związku z czym, nie byłoby uzasadnione pozostawienie organom uznaniowości, np. do wyznaczania terminu 3-dniowego.

W Komisji zdecydowano również o bardzo ważnej zmianie dla przedsiębiorców wnioskujących o WIA, tj. odstąpiono od ograniczenia ważności tego dokumentu do 3 lat. Posłowie zgodzili się z postulatami Konfederacji, że nie ma powodów, aby zmniejszać znaczenie tych decyzji poprzez ograniczenie ich ważności w czasie. W szczególności w tym zakresie WIA mogą funkcjonować w obrocie prawnym na zasadach zbliżonych do interpretacji indywidualnych oraz interpretacji ogólnych prawa podatkowego, tj. bezterminowo - do czasu zmiany stanu prawnego, bądź do zmiany ich z urzędu przez właściwy organ.