Wprowadzone zmiany wynikają ze zidentyfikowanych, w trakcie dotychczasowego stosowania rozporządzenia, potrzeb uzupełnienia niektórych zapisów oraz doprecyzowania zgłaszanych przez podmioty sektora finansów publicznych wątpliwości interpretacyjnych.

Rozporządzenie zmieniające dostosowało do nowych regulacji unijnych obecne przepisy dotyczące kwalifikowanego podpisu elektronicznego, zastępując dotychczas stosowane określenie „bezpiecznego podpisu elektronicznego weryfikowanego przy pomocy ważnego kwalifikowanego certyfikatu” pojęciem „kwalifikowanego podpisu elektronicznego”.

Wprowadziło przepisy umożliwiające wywiązanie się dysponentów z obowiązku sprawozdawczego, w przypadku wystąpienia awarii aplikacji udostępnionej na stronie internetowej Ministerstwa Finansów oraz awarii systemu teleinformatycznego służącego do przesyłania sprawozdań;  

W celu zapewnienia spójności terminologii określonej w formularzu sprawozdawczym z nazewnictwem ujmowanym w formularzu planistycznym („Współfinansowanie…”), zmienione zostało brzmienie załącznika nr 1 – określającego wzór formularza dla sprawozdania Rb-BZ1.

Ponadto dodano nowe kolumny 5a, 11a oraz 17a umożliwiające wykazywanie danych sprawozdawczych dotyczących wydatków majątkowych, oznaczonych w klasyfikacji budżetowej czwartą cyfrą paragrafu „0”, „3” i „4” (nie obejmuje środków na współfinansowanie projektów realizowanych z udziałem środków Unii Europejskiej). Kolumny te wypełnia się po raz pierwszy w sprawozdaniu rocznym za 2017 r.

Rozporządzenie ministra rozwoju i finansów z 21 lipca 2017 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie sprawozdawczości budżetowej w układzie zadaniowym (Dz. U. poz. 1426) weszło w życie z dniem następującym po dniu ogłoszenia, z mocą od 15 lipca 2017 r.

Więcej informacji i narzędzi znajdziesz w programie
Vademecum Głównego Księgowego
Bądź na bieżąco ze zmianami prawnymi i korzystaj z aktualnych materiałów