Ustawa z 7 czerwca 2018 r. o zmianie ustawy o odnawialnych źródłach energii oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. poz. 1269), z uwagi na dużą wartość elektrowni wiatrowych, ma kluczowe znaczenie zarówno dla inwestorów, jak i gmin pobierających podatek.

Nowelizacja przepisów jako gwarancja rozwoju odnawialnych źródeł energii

Przede wszystkim, ustawa prowadzi do ujednolicenia przepisów wstecznie, od 1 stycznia 2018 r. w brzmieniu bardziej korzystnym dla podatnika - opodatkowana ma być tylko część budowlana.Zapewne będzie to oznaczać kolejną małą rewolucję w praktycznym stosowaniu przepisów, które przecież nie tak dawno (w 2016 r.) były rewolucjonizowane.

Jak było, a jak jest?

Do końca 2016 r. opodatkowaniu podatkiem od nieruchomości elektrowni wiatrowych nie podlegała cała elektrownia wiatrowa, a tylko jej budowlane elementy, a więc fundamenty i maszt. Po zmianach definicji budowli, opodatkowaniu zaczęły podlegać już wszystkie elementy elektrowni wiatrowych, co dla inwestorów oznaczało kilkukrotny wzrost obciążeń podatkowych z tego tytułu. W konsekwencji protestowali oni przeciwko wprowadzonym zmianom, argumentując, że doprowadzą one do istotnego zahamowania rozwoju energetyki wiatrowej, która jest filarem energetyki opartej na odnawialnych źródłach energii. To z kolei, mieści się w kluczowych założeniach rozwoju kraju w najbliższych latach. Zmiany te spotkały się też z krytyką części gmin, które obawiały się, że inwestorzy nie będą w stanie płacić kilkukrotnie większych podatków i stracą źródło dochodów.

W związku z tym, pojawiły się różne pomysły na rozwiązanie tego problemu. Część inwestorów zdecydowała się na opodatkowanie podatkiem od nieruchomości całych elektrowni wiatrowych, licząc np. na ugruntowanie się praktyki i orzecznictwa oraz ewentualne późniejsze wystąpienie z wnioskiem o stwierdzenie nadpłaty. Natomiast inwestorzy, którzy opodatkowali tylko części budowlane elektrowni wiatrowych od 2017 r. liczyli się z ryzykiem zakwestionowania ich podejścia przez gminy, chyba że otrzymali wcześniej pozytywną interpretację indywidualną.

Powrót do starych zasad

W konsekwencji zdecydowano się na powrót do zasad sprzed 2017 r. Efektem tego jest omawiana nowelizacja ustawy. Z punktu widzenia podatku od nieruchomości kluczowa jest zmiana definicji elektrowni wiatrowej.  Wskazano w niej wprost , że elektrownia wiatrowa składa się z części budowlanej stanowiącej budowlę w rozumieniu prawa budowlanego oraz urządzeń technicznych. 

Zobacz również: Elektrownie wiatrowe będą korzystniej opodatkowane.  >>

Budżety gmin stracą na zmianach

Nowelizowane przepisy, dotyczące opodatkowania elektrowni wiatrowych, mogą mieć duże znaczenie dla samorządów. Z uwagi na dużą wartość elektrowni wiatrowych, gminy, na terenie których się one znajdują uzyskiwały z tego tytułu istotne dochody.Zmiana przepisów może spowodować, że niektóre gminy będą ubiegać się o rekompensatę za ubytek dochodów od Skarbu Państwa.

Jak może wyglądać wdrożenie znowelizowanych przepisów, na czym mają one polegać i kto na nich skorzysta a kto straci, prezentujemy w artykule: Zmiany w opodatkowaniu wiatraków