29 sierpnia 2011 r. zostały ogłoszone: ustawa o ratyfikacji Umowy między Rzecząpospolitą Polską a Wyspą Man o wymianie informacji w sprawach podatkowych oraz Protokołu do tej Umowy, podpisanych w Londynie dnia 7 marca 2011 r. (Dz. U. Nr 178, poz. 1056) oraz ustawa o ratyfikacji Umowy między Rzecząpospolitą Polską a Wyspą Man w sprawie unikania podwójnego opodatkowania niektórych kategorii dochodów osób fizycznych, podpisanej w Londynie dnia 7 marca 2011 r. (Dz. U. Nr 178, poz. 1057). Zgodnie z postanowienieniami tych ustaw wyraża się zgodę na dokonanie przez Prezydenta ratyfikacji wskazanych umów. Ustawy ratyfikujące wejdą w życie 13 września 2011 r.

Wymiana informacji podatkowych

Polska dotychczas nie zawarła z Wyspą Man umowy o wymianie informacji w sprawach podatkowych. Zgodnie z rozporządzeniem Ministra Finansów z dnia 16 maja 2005 r. w sprawie określenia krajów i terytoriów stosujących szkodliwą konkurencję podatkową dla celów podatku dochodowego od osób prawnych (Dz. U. Nr 94, poz. 791), Wyspa Man znajduje się na liście krajów oraz terytoriów stosujących szkodliwą konkurencję podatkową. Transparentna polityka w zakresie wymiany informacji po wejściu w życie umowy spowoduje zmianę statusu Wyspy Man, tj. wykreślenie tego terytorium z listy krajów stosujących szkodliwe praktyki podatkowe.

Umowa o wymianie informacji w sprawach podatkowych ogranicza się do wymiany na żądanie i nie obejmuje wymiany spontanicznej lub automatycznej. Zapisy dotyczące wymiany automatycznej i spontanicznej nie zostały zamieszczone w umowie z uwagi na fakt, iż administracja Wyspy Man nie jest przygotowana do prowadzenia współpracy tego rodzaju.

Zgodnie z ogólną zasadą właściwy organ strony proszonej o pomoc na żądanie strony wnioskującej udziela informacji dla określonych w umowie celów. Informacje będą wymieniane bez względu na to, czy strona proszona o pomoc potrzebuje ich dla własnych celów podatkowych, jak również niezależnie od tego, czy czyn podlegający dochodzeniu stanowi przestępstwo na podstawie prawa strony proszonej o pomoc, która jest zobowiązana do podjęcia wszelkich starań w celu dostarczenia informacji stronie wnioskującej. Umowa zawiera także uregulowania zobowiązujące umawiające się strony do przekazania żądanych informacji, w formie zeznań świadków i uwierzytelnionych kopii oryginalnych dokumentów oraz informacji pochodzących z banków, innych instytucji finansowych oraz od wszelkich osób.

Zgodnie z umową strona proszona o pomoc została zobowiązana do podjęcia wszelkich działań mających na celu dostarczenie wnioskowanych informacji, co oznacza brak możliwości odmowy pomocy administracyjnej z uwagi na brak wewnętrznego interesu w posiadaniu danej kategorii informacji. Ma to przede wszystkim znaczenie w odniesieniu do tzw. rajów podatkowych, gdzie przy braku podatków dochodowych, informacje dotyczące dochodów rezydentów i nierezydentów nie są gromadzone przez właściwe organy państwa.

Umowa szczegółowo definiuje zakres wymienianych informacji. Informacje będą wymieniane wyłącznie w celu weryfikacji i prawidłowego wdrażania obowiązków podatkowych w gospodarczych relacjach Polska - Wyspa Man, zatem nie występuje niebezpieczeństwo naruszenia klauzuli porządku publicznego.

Opodatkowanie niektórych kategorii dochodów osób fizycznych

Umowa pomiędzy Polską a Wyspą Man w sprawie unikania podwójnego opodatkowania niektórych kategorii dochodów osób fizycznych została przygotowana w oparciu o wybrane postanowienia Modelowej Konwencji OECD w sprawie podatku od dochodu i majątku. Wejście w życie umowy ma umożliwić wprowadzenie mechanizmów unikania podwójnego opodatkowania dochodów z pracy najemnej oraz emerytur i rent, uzyskiwanych przez osoby fizyczne pracujące w relacjach Polska - Wyspa Man.

Uposażenia pracowników najemnych mających miejsce zamieszkania w jednym państwie i zatrudnionych w drugim państwie, mogą być opodatkowane w tym drugim państwie, jeżeli zatrudnienie trwa dłużej niż 183 dni w okresie 12 miesięcy rozpoczynającym się lub kończącym w danym roku podatkowym. Wynagrodzenia uzyskane w związku z wykonywaniem pracy na pokładzie statku morskiego lub statku powietrznego eksploatowanego w transporcie międzynarodowym podlegają opodatkowaniu wyłącznie na terytorium umawiającej się strony, jeżeli miejsce faktycznego zarządu przedsiębiorstwa znajduje się na tym terytorium. Określenie "transport międzynarodowy" oznacza wszelki transport statkiem morskim lub statkiem powietrznym, eksploatowanym przez przedsiębiorstwo, którego faktyczny zarząd znajduje się na terytorium umawiającej się strony, z wyjątkiem przypadku, gdy taki statek morski lub statek powietrzny jest eksploatowany wyłącznie między miejscami położonymi na terytorium drugiej umawiającej się strony.

Umowa zawiera odrębny przepis adresowany do artystów i sportowców. Zasadą ogólną jest, iż dochód z pracy wykonywanej przez artystę lub sportowca na terytorium drugiej umawiającej się Strony może być tam opodatkowany zgodnie z jej prawem wewnętrznym. Kraj rezydencji zobowiązany jest natomiast do usunięcia podwójnego opodatkowania przy zastosowaniu metody unikania podwójnego opodatkowania (metody odliczenia proporcjonalnego). Wyjątkiem od powyższej zasady jest zwolnienie z opodatkowania u źródła działalności wykonywanej w ramach wymiany kulturalnej pomiędzy umawiającymi się stronami.

Z kolei emerytury, renty i inne podobne świadczenia wypłacane osobie mającej miejsce zamieszkania na terytorium umawiającej się strony ze względu na uprzednie zatrudnienie, podlegają opodatkowaniu tylko na terytorium tej strony. Powyższe oznacza, iż takie płatności podlegają zwolnieniu z opodatkowania w państwie źródła. Zapisy umowy dotyczące wynagrodzeń dyrektorów, dochodów studentów i dochodów z pełnienia funkcji publicznych są standardowymi zapisami opartymi na zapisach Modelowej Konwencji OECD.

Zawarcie umowy o unikaniu podwójnego opodatkowania niektórych kategorii dochodów osób fizycznych z Wyspą Man może być ważnym krokiem w kierunku rozwoju dwustronnej współpracy podatkowej. Efektywne funkcjonowanie takiej umowy, w powiązaniu z umową o wymianie informacji podatkowych, w następnych latach może stanowić podstawę do podjęcia rozmów zmierzających do zawarcia pełnej umowy o unikaniu podwójnego opodatkowania z Wyspą Man.