Pytanie

Firma otrzymała jako potwierdzenie zakupu towaru nie fakturę, a dokument nazwany specyfikacją. Dokument zawiera wszystkie elementy, o których mowa w przepisach VAT. Jedynie zamiast wyrazów "faktura VAT nr ...) ma wpisane "specyfikacja nr ...".
Czy taki dokument można uznać za fakturę i odliczyć z niej VAT naliczony?

Odpowiedź

Faktura nie musi zawierać wyrazu "faktura". Czyli każdy dokument, który zawiera elementy, które powinna posiadać faktura, spełnia warunki uznania go za fakturę.

Uzasadnienie

Stosownie do art. 86 ust. 1 ustawy z 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług - dalej u.p.t.u. – w zakresie, w jakim towary i usługi są wykorzystywane do wykonywania czynności opodatkowanych podatnikowi przysługuje prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego. W myśl art. 86 ust. 2 u.p.t.u. kwotę podatku naliczonego stanowi suma kwot podatku wynikających z faktur otrzymanych przez podatnika.
Czyli jeśli tylko zakup towaru lub usługi jest związany ze sprzedażą opodatkowaną podatnik ma prawo do odliczenia podatku naliczonego wynikającego z faktury dokumentującej taki zakup.

Pojawia się kwestia co to za dokument - faktura, co powinien zawierać. Przepis art. 106e ust. 1 u.p.t.u. zawiera elementy, które powinna zawierać faktura. Wśród elementów, które powinien zawierać dokument będący fakturą nie wymieniono nazwy "faktura lub faktura VAT".

Zobacz książkę  "Faktura VAT w pytaniach i odpowiedziach" dostępną w księgarni internetowej Profinfo >>

Tu należy zauważyć, że przepisy dotyczące wystawiania faktur obowiązujące do 31 grudnia 2012 r. wskazywały, że faktura winna zawierać "numer kolejny faktury oznaczonej jako "FAKTURA VAT"".

Zatem wynika, że faktura nie musi zawierać wyrazu Faktura. Czyli każdy dokument, który zawiera elementy, które powinna posiadać faktura spełnia warunki uznania go za fakturę. Wtedy również dokument nazwany specyfikacją zawierający wszystkie elementy faktury będzie również fakturą i podatnik będzie mógł odliczyć podatek naliczony z takiego dokumentu będącego w myśl przepisów ustawy o VAT fakturą.

Odpowiedź pochodzi z programu Vademecum Głównego Księgowego