Obowiązujące przepisy ustawy o podatku akcyzowym - dalej u.p.a. - uzależniają zastosowanie obniżonej stawki akcyzy na niektóre wyroby akcyzowe od spełnienia określonych warunków przez podmioty dokonujące sprzedaży tych wyrobów.

Sprzedawcy wyrobów akcyzowych nieobjętych zwolnieniem od akcyzy zobowiązani są, w szczególności do odbierania od nabywców oświadczeń, że nabywane wyroby są przeznaczone do celów opałowych (por. art. 89 ust. 5-15 u.p.a.). Jest to warunek umożliwiający zastosowanie obniżonej stawki podatku akcyzowego. Ponadto sprzedawcy są zobowiązani do sporządzania i przekazywania do organu celnego miesięcznego zestawienia wskazanych oświadczeń. Niezłożenie w terminie zestawienia skutkuje zastosowaniem dotkliwych sankcji - podwyższoną stawką akcyzy.

Proponowane w nowelizacji rozwiązanie zakłada wprowadzenie systemu uzyskania zaświadczeń, przez nabywców wyrobów akcyzowych z obniżoną stawką akcyzy, uprawniających do nabywania wyrobów z obniżoną stawką podatku akcyzowego. Zaświadczenia będą wydawane nabywcom zainteresowanym wykorzystaniem oleju napędowego do celów opałowych przez organy podatkowe. Tak uzyskane zaświadczenie uprawniałoby nabywcę do wyrobów akcyzowych z niższą stawką akcyzy. W przypadku nieprzedstawienia zaświadczenia sprzedawca stosowałby stawkę podstawową.

Projektowane rozwiązanie ma umożliwić weryfikację przez organy kontroli skarbowej prawidłowości użycia wyrobów akcyzowych, a także wyeliminować praktykę obarczania obowiązkiem kontroli sprzedawców tych wyrobów.