Zadanie to wykonywane jest obecnie przez Dyrektora Izby Celnej w Szczecinie, jako zadanie scentralizowane. W tym celu została powołana wyspecjalizowana jednostka organizacyjna, Wydział INTRASTAT Izby Celnej w Szczecinie, która realizuje całość zadań w zakresie statystyki wewnątrzunijnego obrotu towarowego. Biorąc pod uwagę wiedzę i doświadczenie osób wykonujących te zadania, a także kierując się względami praktycznymi, minister rozwoju i finansów uznał za zasadne utrzymanie obecnie stosowanego rozwiązania organizacyjnego i jako właściwy organ w sprawach INTRASTAT wskazał Dyrektora Izby Administracji Skarbowej w Szczecinie.

Rozporządzenie uchyla też przepis wskazujący organ, na rachunek bankowy którego przekazuje się karę pieniężną za niedokonanie zgłoszenia INTRASTAT lub niedokonanie korekty, gdyż właściwy organ w zakresie wpłat kar pieniężnych zostanie określony w przepisach wydanych na podstawie art. 70 ust. 5 Prawa celnego.

Rozporządzenie ministra rozwoju i finansów z 15 lutego 2017 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie zgłoszeń INTRASTAT (Dz. U. poz. 312) wejdzie w życie 1 marca 2017 r.

Więcej informacji i narzędzi znajdziesz w programie
Vademecum Głównego Księgowego
Bądź na bieżąco ze zmianami prawnymi i korzystaj z aktualnych materiałów