Odpowiedź:

Odsetki należy policzyć od dnia upływu terminu płatności podatku za nieprawidłowo rozliczony miesiąc do dnia zapłaty podatku w prawidłowej wysokości.

Uzasadnienie:

Odsetki za zwłokę naliczane są od dnia następującego po dniu upływu terminu płatności podatku lub terminu, w którym płatnik lub inkasent był obowiązany dokonać wpłaty podatku na rachunek organu podatkowego (art. 53 § 4 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. – Ordynacja podatkowa (tekst jedn.: Dz. U. z 2015 r. poz. 613 z późn. zm.) – dalej o.p.).
Zgodnie zaś z § 4 ust. 1 pkt 1 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 22 sierpnia 2005 r. w sprawie naliczania odsetek za zwłokę oraz opłaty prolongacyjnej, a także zakresu informacji, które muszą być zawarte w rachunkach (Dz. U. z 2005 r. Nr 165, poz. 1373) – dalej r.w.n.o. odsetki za zwłokę są naliczane do dnia, włącznie z tym dniem zapłaty podatku.
Z powyższych przepisów wynika, że odsetki należy policzyć od dnia upływu terminu płatności podatku  za nieprawidłowo rozliczony miesiąc do dnia zapłaty podatku w prawidłowej wysokości.

Mariusz Jabłoński, autor współpracuje z publikacją Vademecum Głównego Księgowego 
Odpowiedzi udzielono 23.03.2016 r.