Rada Ministrów przygotowała projekt rozporządzenia zmieniającego stawkę zwrotu podatku akcyzowego wykorzystywanego do produkcji rolnej na 1 litr oleju w 2013 r. Od następnego roku stawka zwrotu akcyzy wyniesie 0,97 zł na 1 litr oleju, a zatem wzrośnie nieznacznie w stosunku do stawki obowiązującej.

Limit zwrotu podatku akcyzowego na 1 ha użytków rolnych będzie wynosić 83,42zł.

W projekcie ustawy budżetowej na 2013 r. zarezerwowano 719,8 mln zł na ten cel. Przy ustaleniu stawki zwrotu tego podatku przyjęto powierzchnię ok. 8,46 mln ha użytków rolnych.

Dokonanie zwrotu części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej jest zgodne z dyrektywą wspólnotową z 2003 r. w sprawie restrukturyzacji wspólnotowych przepisów ramowych dotyczących opodatkowania produktów energetycznych i energii elektrycznej. Wysokość kwoty zwrotu przedstawiona w rozporządzeniu nie przekracza limitu wyznaczonego w dyrektywie.