Na stronie internetowej Ministerstwa Finansów opublikowano projekt rozporządzenia w sprawie wzoru pełnomocnictwa do podpisywania deklaracji składanej za pomocą środków komunikacji elektronicznej oraz wzoru zawiadomienia o odwołaniu tego pełnomocnictwa.

Deklaracje podatkowe składane za pomocą środków komunikacji elektronicznej mogą być podpisywane przez pełnomocnika. podatnika, płatnika lub inkasenta. Pełnomocnictwo do podpisywania takiej deklaracji oraz zawiadomienie o jego odwołaniu składa się naczelnikowi urzędu skarbowego właściwemu w sprawach ewidencji podatników i płatników.

Wzór takiego pełnomocnictwa, uwzględniający zakres pełnomocnictwa i dane identyfikujące pełnomocnika i osobę go ustanawiającą określa w rozporządzeniu Minister Finansów. W obecnie obowiązującym wzorze obligatoryjnie wymagane jest podawanie adresu zamieszkania pełnomocnika, co budzi wątpliwości, zwłaszcza w przypadku pełnomocników zawodowych. Ujawnianie mocodawcy adresu zamieszkania pełnomocnika może być uznane za naruszenie jego prywatności. Poza tym utrudnia to doręczanie pism organów podatkowych, gdyż miejsce wykonywania działalności zawodowej i adres zamieszkania takiego pełnomocnika z reguły są różne.

Projektowane rozporządzenie zakłada, że we wzorze pełnomocnictwa do podpisywania deklaracji składanej za pomocą środków komunikacji elektronicznej i w zawiadomieniu o jego odwołaniu, podawany byłby wyłącznie adres do doręczeń pełnomocnika.

Jolanta Mazur