Pytanie

Czy faktura za usługę detektywistyczną może stanowić koszt podatkowy?
Pracodawca ma podejrzenia wobec swojego byłego pracownika o stosowanie praktyk, które mogą narazić firmę na straty. Aby wyjaśnić sytuację wynajął prywatnego detektywa.
Czy tego rodzaju wydatek stanowi koszt podatkowy firmy?

Odpowiedź

Z treści pytania wynika, że wynajęli Państwo prywatnego detektywa w związku z podejrzeniami wobec byłego pracownika o stosowanie praktyk, które mogą narazić firmę na straty. Moim zdaniem wskazany przez Państwa wydatek spełnia przesłanki do uznania go za koszt podatkowy.

Uzasadnienie

Zgodnie z art. 22 ust. 1 ustawy z 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych - dalej u.p.d.o.f., kosztami uzyskania przychodów są koszty poniesione w celu osiągnięcia przychodów lub zachowania albo zabezpieczenia źródła przychodów, z wyjątkiem kosztów wymienionych w art. 23.
Jak wynika ze wskazanego wyżej przepisu za koszt w ujęciu podatkowym można uznać wydatek spełniający powyższe kryteria o ile nie został on wskazany w katalogu wydatków nieuznawanych za koszty uzyskania przychodów. Kluczowy znaczenie dla uznania wydatku za koszt uzyskania przychodów ma związek pomiędzy poniesionym wydatkiem a prowadzoną działalnością i jednocześnie aby jego poniesienia miało wpływ na wysokość osiągniętego przychodu bądź też zachowanie albo zabezpieczenie tego źródła.

Z treści pytania wynika że wynajęli Państwo prywatnego detektywa w związku z podejrzeniami wobec byłego pracownika o stosowanie praktyk, które mogą narazić firmę na straty. Moim zdaniem wskazany przez Państwa wydatek spełnia przesłanki do uznania go za koszt podatkowy. Został bowiem poniesiony niewątpliwie w celu zachowania i zabezpieczenia źródła przychodów i zapobieżeniu poniesienia przez firmę strat.

Pytanie pochodzi z programu Vademecum Głównego Księgowego