Zmiany formularzy wymusiły regulacje wprowadzone ustawą z 4 kwietnia 2019 r. o zmianie ustawy o wymianie informacji podatkowych z innymi państwami oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. poz. 694).

 


 

Nowe rubryki we wnioskach

W związku z nowymi rozwiązaniami legislacyjnymi we wzorze formularza ORD-IN MF proponuje dodanie rubryki H, zawierającej elementy transgraniczne stanu faktycznego lub zdarzenia przyszłego opisanego we wniosku. W poszczególnych częściach tej rubryki formularza będzie można podawać dane dotyczące osób fizycznych, osób prawnych, jednostek organizacyjnych niemających osobowości prawnej, zagranicznego zakładu oraz państwa lub terytorium wystąpienia skutków transgranicznych transakcji. W tym zakresie, jak twierdzi ministerstwo, wzór formularza odpowiada aktualnemu brzmieniu art. 14b par. 3a Ordynacji Podatkowej, zgodnie z którym w przypadku gdy przedstawiony we wniosku o wydanie interpretacji indywidualnej stan faktyczny lub zdarzenie przyszłe obejmuje transakcję, zespół transakcji lub inne zdarzenia:

1) z udziałem osoby fizycznej, osoby prawnej lub jednostki organizacyjnej niemającej osobowości prawnej:

  •   które mają miejsce zamieszkania, siedzibę lub zarząd poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, lub
  •  które prowadzą działalność gospodarczą poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej za pośrednictwem zagranicznego zakładu, a transakcja, zespół transakcji lub inne zdarzenia stanowią część lub całość działalności gospodarczej zagranicznego zakładu, lub
  • będących stronami transakcji, zespołu transakcji lub uczestnikami zdarzenia mającymi miejsce zamieszkania, siedzibę lub zarząd w więcej niż jednym państwie lub terytorium, lub

2) mające skutki transgraniczne

- to składający wniosek o wydanie interpretacji indywidualnej musi również wskazać odpowiednio państwa lub terytorium miejsca zamieszkania tej osoby fizycznej, danych identyfikujących tę osobę prawną lub jednostkę organizacyjną niemającą osobowości prawnej, w tym państwa lub terytorium ich siedziby, zarządu lub położenia tego zagranicznego zakładu, lub państwa lub terytorium, w których te skutki transgraniczne wystąpiły lub mogą wystąpić.

 


MF chce, by rozporządzenie weszło w życie z dniem następującym po dniu ogłoszenia. - Ważny interes państwa wymaga natychmiastowego wejścia w życie aktu normatywnego i zasady demokratycznego państwa prawnego nie stoją temu na przeszkodzie – przekonuje ministerstwo w uzasadnieniu do projektu rozporządzenia w sprawie wniosku o wydanie interpretacji indywidualnej.

Nowa rubryka pojawi się także w nowym wzorze wniosku ORD-WS, przy czym w tym przypadku ww. dane – jak zakłada z projekt rozporządzenia w sprawie wniosku wspólnego o wydanie interpretacji indywidualnej – mają być podawane w rubryce I. To rozporządzenie również ma zacząć obowiązywać  z dniem następującym po dniu ogłoszenia.

Czytaj również: NSA: Elementy ocenne we wniosku o interpretację to wada nie do usunięcia>>