Odliczenie kwot wydatkowanych na zakup kas jest możliwe po spełnieniu określonych warunków. Podatnik musi złożyć do właściwego naczelnika urzędu skarbowego, przed terminem rozpoczęcia ewidencjonowania obrotu, pisemne zgłoszenie o liczbie i miejscu stosowania kas. Niezbędne jest także rozpoczęcie ewidencjonowania obrotu i kwot podatku należnego w obowiązujących terminach, przy zastosowaniu kas, które zostały kupione w okresie, gdy posiadały "potwierdzenie". Potwierdzenie jest dokumentem, który stwierdza, że kasy rejestrujące spełniają funkcje oraz wymagane kryteria i warunki techniczne.

Od 1 września 2011 r. zgodnie z ustawą z 18 marca 2011 r. o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług oraz ustawy - Prawo o miarach (Dz. U. Nr 64, poz. 332) upoważnienionym do wydawania potwierdzeń jest Prezes Głównego Urzędu Miar. Jednak potwierdzenia wydane przez Ministra Finansów zachowują moc przez okres 3 lat od ich wydania.

Zgodnie z rozporządzeniem Ministra Finansów z 27 grudnia 2010 r. w sprawie odliczania i zwrotu kwot wydatkowanych na zakup kas rejestrujących (Dz. U. Nr 257, poz.1733), podatnicy powinni się posługiwać potwierdzeniem wydanym przez ministra właściwego do spraw finansów publicznych.

Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 9 lutego 2012 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie odliczania i zwrotu kwot wydatkowanych na zakup kas rejestrujących (Dz. U. Poz. 163) dostosowuje przepisy tak, aby obowiązujące regulacje obejmowały zarówno okresy kiedy potwierdzenia wydaje Prezes GUM, jak i te, w których wydawał je Minister Finansów.