Pytanie

Podatnik prowadzi jednoosobową działalność gospodarczą (usługi informatyczne) i rozlicza się według PKPiR. W poprzednim roku podatkowym (17 kwietnia 2013 r.) został nabyty środek trwały w postaci komputera, który od razu został przekazany do użytkowania. W wyniku zagubienia faktury dokumentującej zakup środka trwałego, nie został on wprowadzony do ewidencji środków trwałych w momencie oddania do używania w prowadzonej działalności. W momencie sporządzania zeznania rocznego i weryfikowania zapisów w księgach w roku następnym (15 marca 2014 r.), podatnik zauważył brak faktury i wystąpił o wystawienie duplikatu.

Czy podatnik ma prawo dokonać wprowadzenia ujawnionego środka trwałego do ewidencji środków trwałych w dacie wystawienia duplikatu i dokonywać odpisów amortyzacyjnych, stanowiących koszt uzyskania przychodu, począwszy od miesiąca następującego po miesiącu, w którym ten środek został wprowadzony do ewidencji środków trwałych, na podstawie art.22h ust.1 pkt4?

Czy ma prawo przyjąć do ewidencji środek trwały uznając za wartość początkową, cenę nabycia, wynikającej z duplikatu?

Czy podatnik powinien dokonać wprowadzenia komputera do ewidencji w momencie ujawnienia, ale jako wartość początkową przyjąć środek trwały pomniejszony o odpisy amortyzacyjne za okres od momentu użytkowania (kwiecień 2013 r.) do momentu wprowadzenia do ewidencji środków trwałych?

Odpowiedź

Podatnik ma prawo wprowadzić środek trwały do ewidencji środków trwałych (ujawnić) w dacie wystawienia duplikatu i dokonywać odpisów amortyzacyjnych, stanowiących koszt uzyskania przychodu, począwszy od miesiąca następującego po miesiącu, w którym ten środek został ujawniony.

Podatnik ma prawo ustalić wartość początkową środka trwałego w oparciu o duplikat faktury. Nie pomniejsza się jej o wcześniejsze odpisy amortyzacyjne, gdyż tych się nie dokonuje.

Uzasadnienie

Na podstawie art. 22n ust. 2 pkt 2-4 ustawy z 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych - dalej u.p.d.o.f. - podatnicy prowadzący podatkową księgę przychodów i rozchodów są obowiązani do prowadzenia ewidencji środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych, zawierającej m.in. datę nabycia, datę przyjęcia do używania oraz określenie dokumentu stwierdzającego nabycie.

Dokumentem takim może być zatem również duplikat faktury.

Zgodnie z art. 22n ust. 4 u.p.d.o.f., zapisów dotyczących środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych dokonuje się w ewidencji najpóźniej w miesiącu przekazania ich do używania. Późniejszy termin wprowadzenia uznaje się za ujawnienie środka trwałego, o którym mowa w art. 22h ust. 1 pkt 4 u.p.d.o.f.

Przepis art. 22h ust. 1 pkt 4 u.p.d.o.f. stanowi, że odpisów amortyzacyjnych dokonuje się od ujawnionych środków trwałych lub wartości niematerialnych i prawnych nieobjętych dotychczas ewidencją, począwszy od miesiąca następującego po miesiącu, w którym te środki lub wartości zostały wprowadzone do ewidencji środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych.

Na mocy art. 22g ust. 1 pkt 1 u.p.d.o.f. zawartość początkową środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych, co do zasady, uważa się- w razie odpłatnego nabycia - cenę ich nabycia. Cenę tę można ustalić również na podstawie duplikatu faktury.

Więcej informacji i narzędzi znajdziesz w programie
Vademecum Głównego Księgowego
Bądź na bieżąco ze zmianami prawnymi i korzystaj z aktualnych materiałów