Warto o nich pamiętać, ponieważ za niewykonanie lub nienależyte wykonanie obowiązków zawodowych określonych prawem oraz za czyny sprzeczne z zasadami etyki zawodowej członkowie Izby podlegają odpowiedzialności dyscyplinarnej.

Omawiając obowiązki doradców podatkowych trzeba zacząć od tego, że sama przynależność do Krajowej Izby Doradców Podatkowych jest obowiązkowa i powstaje z chwilą wpisu na listę.

Niektóre obowiązki doradców stanowią jednocześnie ważne atrybuty zawodu zaufania publicznego. Można do nich zaliczyć obowiązek zachowania tajemnicy zawodowej, stałego podnoszenia kwalifikacji i ubezpieczenia OC za szkody wyrządzone przy wykonywaniu czynności.

Doradca podatkowy jest obowiązany umieszczać na wszystkich pismach sporządzonych w związku z wykonywaniem doradztwa podatkowego firmę (nazwę), pod jaką doradztwo to wykonuje, oraz miejsce jego wykonywania, podpis oraz numer wpisu na listę doradców podatkowych. Zasada ta dotyczy też zeznań i deklaracji podatkowych sporządzonych przez doradcę.

Doradcy są zobowiązani przechowywać przez okres 5 lat kopie sporządzanych na piśmie opinii, wystąpień w imieniu klientów, a także udzielonych im porad. Po upływie pięcioletniego okresu należy te dokumenty zniszczyć.

Wpis na listę doradców podatkowych rodzi obowiązki, takie jak konieczność zawiadamiania Krajowej Rady Doradców Podatkowych o wszelkich zmianach danych objętych wpisem, czy o rozpoczęciu prowadzenia działalności gospodarczej lub zatrudnienia wykraczających poza zakres czynności z art. 2 ustawy. Zawiadomienie organów samorządu jest również wymagane w przypadku zamiaru nie wykonywania zawodu przez okres co najmniej 6 miesięcy, licząc od dnia wpisu, jak również planowanej przerwy w wykonywaniu zawodu trwającej dłużej niż 6 miesięcy.

Regularne opłacanie składki członkowskiej również należy do ustawowych obowiązków członka KIDP.

 

Dowiedz się więcej z książki
Ustawa o doradztwie podatkowym. Komentarz
  • rzetelna i aktualna wiedza
  • darmowa wysyłka od 50 zł