Odpowiedź:

Podatnik powinien zwiększyć podstawę opodatkowania oraz kwoty podatku należnego w rozliczeniu za okres kiedy ma miejsce przejęcie zabezpieczonych nieruchomości.

Uzasadnienie:

Z pytania wynika, że podatnik zamierza przejąć nieruchomość zabezpieczone hipoteką i je sprzedać. Jednocześnie podatnik w związku z brakiem zapłaty przez kontrahenta w miesiącu, w którym upływał 150 dzień od terminu płatności skorygował podatek VAT należny.

Czyli następuje spłata wierzytelności poprzez przeniesienie własności nieruchomości.

W pierwszej kolejności należy wskazać, że zgodnie z art. 89a ust. 4 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (tekst jedn.: Dz. U. z 2011 r. Nr 177, poz. 1054, z późn. zm.) – dalej u.p.t.u., w przypadku gdy po złożeniu deklaracji podatkowej, w której dokonano korekty podstawy opodatkowania oraz podatku należnego należność została uregulowana lub zbyta w jakiejkolwiek formie, wierzyciel obowiązany jest do zwiększenia podstawy opodatkowania oraz kwoty podatku należnego w rozliczeniu za okres, w którym należność została uregulowana lub zbyta. W przypadku częściowego uregulowania należności, podstawę opodatkowania oraz kwotę podatku należnego zwiększa się w odniesieniu do tej części.

Z powyższego wynika obowiązek ponownego wykazania podatku należnego (zwiększenia podstawy opodatkowania oraz kwoty podatku należnego) w przypadku, gdy należność została uregulowana lub zbyta.

Z pytania wynika, że dług zostaje spłacony poprzez przejęcie nieruchomości.

Tu chwilą uregulowania należności będzie przejęcie nieruchomości (zabezpieczonych hipotecznie). Wtedy to ma miejsce zaspokojenie wierzytelności poprzez świadczenie w postaci przeniesienia własności nieruchomości. Czyli podatnik powinien zwiększyć podstawę opodatkowania oraz kwoty podatku należnego w rozliczeniu za okres kiedy ma miejsce przejęcie zabezpieczonych nieruchomości.

Piotr Kłos, autor współpracuje z publikacją Vademecum Doradcy Podatkowego

Odpowiedzi udzielono 7.07.2015 r.