Pytanie

Osoba prowadzi działalność gospodarczą i jednocześnie prowadzi gospodarstwo rolne. Opłaca składki na KRUS społeczne i zdrowotne. Forma opodatkowania to ryczałt ewidencjonowany.
Czy w rozliczeniu rocznym PIT-28 może odliczyć od podatku składki zdrowotne (wysokości 7,75 proc. od podstawy) opłacane w ramach KRUS?

Odpowiedź

Tak, osoba, o której mowa, może w zeznaniu PIT-28 odliczyć od ryczałtu składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane w ramach KRUS.

Uzasadnienie

Zgodnie z art. 13 ust. 1 ustawy z 20 listopada 1998 r. o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne – dalej u.z.p.d., ryczałt od przychodów ewidencjonowanych w pierwszej kolejności ulega obniżeniu o kwotę składki na ubezpieczenie zdrowotne opłaconej przez podatnika, o której mowa w art. 27b ust. 1 ustawy z 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych - dalej u.p.d.o.f., jeżeli nie została odliczona od podatku dochodowego. W przypadku dokonywania takiej obniżki odpowiednie zastosowanie mają przepisy art. 27b ust. 2-4 u.p.d.o.f. (zob. art. 13 ust. 2 u.z.p.d.).

Nie ma jednocześnie wśród przepisów u.z.p.d. przepisu wyłączającego możliwość odliczania od ryczałtu składek na ubezpieczenie zdrowotne od innych przychodów niż opodatkowane podatkiem dochodowym w formie ryczałtu, o ile są to składki opłacone przez podatnika (nie jest według mnie możliwe odliczanie od ryczałtu składek pobranych przez płatników; wyklucza to odliczanie od ryczałtu, przykładowo, składek na ubezpieczenie zdrowotne od przychodów z pracy). W konsekwencji nie ma przeszkód, aby od ryczałtu odliczać (w ramach limitu) składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane w ramach KRUS.

Potwierdzają to organy podatkowe w udzielanych wyjaśnieniach, czego przykładem może być interpretacja indywidualna Dyrektora Izby Skarbowej w Poznaniu z 2 maja 2013 r. (ILPB1/415-150/13-2/AMN). Czytamy w niej, że "Wnioskodawczyni może zmniejszyć zryczałtowany podatek dochodowy z tytułu dzierżawy o zapłacone do KRUS składki na ubezpieczenie zdrowotne w wysokości określonej w art. 27b ust. 2 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, tj. w wysokości nieprzekraczającej 7,75 proc. podstawy wymiaru tej składki". Interpretacja ta dotyczy co prawda odliczania składek na ubezpieczenie zdrowotne od ryczałtu od przychodów z tytułu dzierżawy, lecz ma pełne zastosowanie również w przypadku osiągania opodatkowanych w formie ryczałtu przychodów z działalności gospodarczej.

Odpowiedź pochodzi z programu Vademecum Głównego Księgowego