Odpowiedź

Sposób ustalania daty przychodu z tytułu pobrania wpłat na poczet przyszłych dostaw towarów i usług z dniem pobrania wpłaty dotyczy wyłącznie tych podatników, którzy otrzymane zaliczki obowiązani są rejestrować przy pomocy kasy rejestrującej.

Zatem, jeśli podatnik nie jest obowiązany ewidencjonować obrotu przy zastosowaniu kasy rejestrującej, nie stosuje tego sposobu ustalania daty powstania przychodu.

Dopiero po rozpoczęciu ewidencjonowania obrotów przy zastosowaniu kasy rejestrującej, warunkiem wyboru tej metody jest zawiadomienie właściwego naczelnika urzędu skarbowego o tym wyborze, w terminie do 20 dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym nastąpi rozpoczęcie stosowania kasy rejestrującej.

Uzasadnienie

Zgodnie z art. 14 ust. 1j i 1k ustawy z 26.07.1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz.U. z 2016 r. poz. 2032 ze zm) – dalej u.p.d.o.f., w przypadku pobrania wpłat na poczet dostaw towarów i usług, które zostaną wykonane w następnych okresach sprawozdawczych, podlegających zarejestrowaniu przy zastosowaniu kasy rejestrującej zgodnie z przepisami ustawy o podatku od towarów i usług, za datę powstania przychodu uznaje się dzień pobrania wpłaty, jeżeli podatnicy w terminie do dnia 20 stycznia roku podatkowego, a w przypadku podatników rozpoczynających ewidencjonowanie obrotów przy zastosowaniu kasy rejestrującej – w terminie do 20 dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym rozpoczęli ewidencjonowanie obrotów przy zastosowaniu kasy rejestrującej, zawiadomią właściwego naczelnika urzędu skarbowego o wyborze tego sposobu ustalania daty powstania przychodu.

Wybór takiego sposobu ustalania daty powstania przychodu dotyczy również lat następnych, chyba że podatnik w terminie do dnia 20 stycznia roku podatkowego następującego po roku podatkowym, w którym korzystał z tego sposobu ustalania daty powstania przychodu, zawiadomi właściwego naczelnika urzędu skarbowego o rezygnacji ze stosowania tego sposobu ustalania daty powstania przychodu.

Określony w art. 14 ust. 1j u.p.d.o.f. sposób ustalania daty przychodu z tytułu pobrania wpłat na poczet przyszłych dostaw towarów i usług dotyczy wyłącznie tych podatników, którzy otrzymane zaliczki obowiązani są rejestrować przy pomocy kasy rejestrującej. Jeśli podatnik nie jest obowiązany ewidencjonować obrotu przy zastosowaniu kasy rejestrującej, nie stosuje się do niego art. 14 ust. 1j u.p.d.o.f.

W razie rozpoczęcia ewidencjonowania obrotów przy zastosowaniu kasy rejestrującej, warunkiem wyboru metody określonej w art. 14 ust. 1j u.p.d.o.f. jest zawiadomienie właściwego naczelnika urzędu skarbowego o wyborze tego sposobu ustalania daty powstania przychodu, w terminie do 20 dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym nastąpi rozpoczęcie stosowania kasy rejestrującej.

Autor odpowiedzi: Marek Jurek
Odpowiedzi udzielono 20.10.2017 r.

 

Więcej informacji i narzędzi znajdziesz w programie
Vademecum Doradcy Podatkowego
Bądź na bieżąco ze zmianami prawnymi i korzystaj z aktualnych materiałów