Odpowiedź:
Zaliczenie wydatku w koszty nie oznacza jego księgowania.

Uzasadnienie:
Zasadą jest, że jeżeli termin płatności jest dłuższy niż 60 dni, zmniejszenia kosztów uzyskania przychodów o kwotę wynikającą z niezapłaconych faktur dokonuje się z upływem 90 dni od daty zaliczenia tej kwoty do kosztów uzyskania przychodów, o ile nie została ona uregulowana w tym terminie (art. 15b ust. 2 ustawy z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych (tekst jedn.: Dz. U. z 2014 r. poz. 851 z późn. zm.) – dalej u.p.d.o.p. Pod pojęciem daty zaliczenia do kosztów uzyskania przychodu nie należy przy tym rozumieć daty technicznego ujęcia w systemie księgowym, ale datę ujęcia jako koszt (a więc obciążenia wyniku jednostki). Będzie to więc w istocie data na którą zaksięgowano koszt jako koszt podatkowy (a więc w przedstawionym przykładzie 25 września – tu tożsama z wprowadzeniem kosztu technicznie do księgi). Za datę tę nie można uznać daty księgowania (20 października) – koszt te nie został przecież zaliczony do kosztów października, ale września.
W efekcie 90 dni upłynie 24 grudnia 2015 r. a więc korekta będzie dokonana w grudniu.
Podobne stanowisko wyrażono m.in. w interpretacji Ministra Finansów z 13 lutego 2015 r., ILPB3/423-611/14-4/KS.

Krzysztof  Klimek
Odpowiedzi udzielono 16.10.2015 r.