Odpowiedź:

Z pytania wynika, że podatnik dokonuje zakupu paliwa i folii stretch.

Tu w pierwszej kolejności należy wskazać, że zgodnie z art. 105a ust. 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (tekst jedn.: Dz. U. z 2016 r. poz. 710, z późn. zm.) – dalej u.p.t.u. podatnik, na rzecz którego dokonano dostawy towarów, o których mowa w załączniku nr 13 do u.p.t.u., odpowiada solidarnie wraz z podmiotem dokonującym tej dostawy za jego zaległości podatkowe w części podatku proporcjonalnie przypadającej na dostawę dokonaną na rzecz tego podatnika, jeżeli:

1) wartość towarów, o których mowa w załączniku nr 13 do u.p.t.u., nabywanych od jednego podmiotu dokonującego ich dostawy, bez kwoty podatku przekroczyła w danym miesiącu kwotę 50.000 zł, oraz

2) w momencie dokonania dostawy towarów, o których mowa w załączniku nr 13 do u.p.t.u., podatnik wiedział lub miał uzasadnione podstawy do tego, aby przypuszczać, że cała kwota podatku przypadająca na dokonaną na jego rzecz dostawę tych towarów lub jej część nie zostanie wpłacona na rachunek urzędu skarbowego.

Ust. 2 - podatnik miał uzasadnione podstawy do tego, aby przypuszczać, że cała kwota podatku przypadająca na dokonaną na jego rzecz dostawę towarów lub jej część nie zostanie wpłacona na rachunek urzędu skarbowego, jeżeli okoliczności towarzyszące tej dostawie towarów lub warunki, na jakich została ona dokonana, odbiegały od okoliczności lub warunków zwykle występujących w obrocie tymi towarami, w szczególności jeżeli cena za dostarczone podatnikowi towary była bez uzasadnienia ekonomicznego niższa od ich wartości rynkowej.

Ust. 3 – przepisu ust. 1 nie stosuje się:

1) do nabycia towarów, o których mowa w poz. 10 załącznika nr 13 do u.p.t.u., jeżeli:

a) nabycie to jest dokonywane na stacjach paliw lub stacjach gazu płynnego, do standardowych zbiorników pojazdów używanych przez podatników nabywających te towary, do napędu tych pojazdów,

b) dostawy tych towarów dokonuje podatnik dostarczający gaz przewodowy za pośrednictwem własnych sieci przesyłowych lub dystrybucyjnych, lub

2) jeżeli powstanie zaległości podatkowych nie wiązało się z uczestnictwem podmiotu dokonującego dostawy towarów, o którym mowa w ust. 1, w nierzetelnym rozliczaniu podatku w celu odniesienia korzyści majątkowej, lub

3) jeżeli w związku z dokonaniem dostawy towarów wymienionych w poz. 1-9 i 12-24 załącznika nr 13 do u.p.t.u. łącznie były spełnione następujące warunki:

a) podmiot dokonujący dostawy tych towarów na dzień dokonania tej dostawy był wymieniony w wykazie, o którym mowa w art. 105c ust. 1 u.p.t.u.,

b) wysokość kaucji gwarancyjnej, o której mowa w art. 105b ust. 1 u.p.t.u., na dzień dokonania tej dostawy odpowiadała co najmniej jednej piątej kwoty podatku należnego przypadającej na dostawy towarów dokonane w danym miesiącu na rzecz danego podatnika lub kaucja ta wynosiła co najmniej 3.000.000 zł,

c) podatnik, na rzecz którego dokonano dostawy tych towarów, dokonał w całości zapłaty za towary na rachunek, o którym mowa w art. 105b ust. 1 pkt 4 u.p.t.u., lub

4) jeżeli w związku z dokonaniem dostawy towarów wymienionych w poz. 10 i 11 załącznika nr 13 do ustawy łącznie były spełnione następujące warunki:

a) podmiot dokonujący dostawy tych towarów na dzień dokonania tej dostawy był wymieniony w wykazie, o którym mowa w art. 105c ust. 1 u.p.t.u.,

b) wysokość kaucji gwarancyjnej, o której mowa w art. 105b ust. 1 u.p.t.u., na dzień dokonania tej dostawy odpowiadała co najmniej jednej piątej kwoty podatku należnego przypadającej na dostawy towarów dokonane w danym miesiącu na rzecz danego podatnika lub kaucja ta wynosiła co najmniej 10.000.000 zł,

c) podmiot dokonujący dostawy tych towarów posiadał na dzień poprzedzający dzień dokonania dostawy koncesje wymagane w wykonywaniu działalności gospodarczej w przypadku dostaw tych towarów,

d) podatnik, na rzecz którego dokonano dostawy tych towarów, dokonał w całości zapłaty za towary na rachunek, o którym mowa w art. 105b ust. 1 pkt 4 u.p.t.u.

Jest tu szereg okoliczności wyłączających odpowiedzialność nabywcy przy nabyciu między innymi paliwa.

Należy dodać, że w załączniku nr 13 w poz. 10 wymieniono – Benzyny silnikowe, oleje napędowe, gazy przeznaczone do napędu silników spalinowych – w rozumieniu przepisów o podatku akcyzowym, a poz. 13a - Płyty, arkusze, folie, taśmy i pasy z tworzyw sztucznych, niewzmocnionych, nielaminowanych ani niepołączonych z innymi materiałami – wyłącznie folia typu stretch (PKWiU ex 22.21.30.0).

W pytaniu podatnik nie wskazał szczegółów transakcji zakupu.

Co do sprawdzenia kontrahenta to podatnik powinien ewentualnie posiadać zaświadczenie, że kontrahent nie ma zaległości podatkowych. Może wystąpić do urzędu skarbowego o zaświadczenie, że kontrahent jest zarejestrowany jako podatnik VAT czynny. Dodatkowo podatnik może sprawdzić (na stronie Ministerstwa Finansów) czy sprzedawca złożył kaucje gwarancyjną.

Co do odwrotnego obciążenia folii stretch to wskazać należy, iż zgodnie z art. 17 ust. 1 pkt 7 u.p.t.u. podatnikiem jest nabywający towary wymienione w załączniku nr 11, jeżeli łącznie spełnione są następujące warunki: dokonującym ich dostawy jest podatnik, u którego sprzedaż nie jest zwolniona jako sprzedaż zwolniona podmiotowo, nabywcą jest podatnik zarejestrowany jako podatnik VAT czynny oraz dostawa nie jest objęta zwolnieniem (jako dostawa towarów używanych).

Towary wymienione w załączniku nr 11 są co do zasady identyfikowane według symbolu PKWiU.

Stosownie do art. 5a u.p.t.u. towary lub usługi wymienione w klasyfikacjach wydanych na podstawie przepisów o statystyce publicznej, są identyfikowane za pomocą tych klasyfikacji, jeżeli dla tych towarów lub usług przepisy ustawy lub przepisy wykonawcze wydane na jej podstawie powołują symbole statystyczne.

Podatnik nie wskazał w pytaniu jak folia stretch jest zaklasyfikowana. Zatem tu w pierwszej kolejności podatnik winien dokonać klasyfikacji towaru, dopiero wtedy będzie można jednoznacznie stwierdzić czy jest to towar wymieniony w załączniku nr 11 do ustawy.

Jeśli folia stretch jest klasyfikowana według PKWiU 22.21.30.0 to nie podlega odwrotnemu obciążeniu. Towar o symbolu PKWiU 22.21.30.0 nie jest wymieniony w załączniku nr 11.

Piotr Kłos, autor współpracuje z publikacją Vademecum Doradcy Podatkowego

Odpowiedzi udzielono 31.01.2017 r.