Przedmiotowa sprawa dotyczyła urzędu statystycznego, który w wykonaniu swoich obowiązków określonych ustawą o statystyce publicznej wydaje publikacje i opracowania zawierające wyniki badań statystycznych. Następnie udostępnia je nieodpłatnie i odpłatnie zainteresowanym organom administracji publicznej, podmiotom gospodarki narodowej i osobom fizycznym nieprowadzącym działalności gospodarczej. Dochody uzyskiwane z tego tytułu są dochodami budżetu państwa. Urząd statystyczny nie jest więc tu podatnikiem VAT, a na sprzedawane przez siebie usługi i informacje wystawia rachunki. Urząd statystyczny chce jednak podpisać umowę na realizację ściśle określonego badania nieobjętego programem badań statystycznych. Tu urząd stanie się podatnikiem VAT czynnym i będzie zobowiązany do wystawiania faktur VAT.

Dlatego urząd zapytał fiskusa, czy będąc podatnikiem VAT i wystawiając faktury VAT za usługi wykonywane na podstawie umów cywilno-prawnych, będzie miał jednocześnie obowiązek wystawiania w tym samym roku podatkowym rachunków lub faktur za czynności wykonywane w ramach realizacji ciążących na nim obowiązków, wynikających z ustawy o statystyce publicznej.

Dyrektor Izby Skarbowa w Łodzi uznał, że urząd statystyczny będzie występował w podwójnej roli. Po pierwsze, jako organ władzy publicznej w zakresie realizowanych zadań nałożonych przepisami ustawy o statystyce publicznej, dla realizacji, których został powołany, który zgodnie z art. 15 ust. 6 ustawy o VAT nie jest podatnikiem i w związku z tym na wykonywane odpłatnie czynności powinien wystawiać dowody księgowe lub rachunki odpowiadające wymogom przewidzianym w ustawie o rachunkowości oraz w Ordynacji podatkowej.

Po drugie, wykonując czynności na podstawie umów cywilnoprawnych, występując jako podatnik podatku od towarów i usług, urząd powinien wystawiać rachunki, zgodnie z art. 87 Ordynacji podatkowej, jeżeli korzysta ze zwolnienia podmiotowego, o którym mowa w art. 113 ust. 1 i 9 ustawy VAT. Natomiast po przekroczeniu limitu określonego w art. 113 ust. 1 i 9 ustawy VAT powinien wystawiać faktury VAT zgodnie z art. 106 tej ustawy wszystkim osobom prowadzącym działalność gospodarczą, natomiast osobom fizycznym nieprowadzącym działalności gospodarczej podatnik jest obowiązany wystawiać rachunki lub, na żądanie tej osoby fizycznej, faktury.

Minister finansów uznał jednak, że ta interpretacja jest nieprawidłowa w zakresie wystawiania rachunków za czynności wykonywane w ramach realizacji zadań nałożonych przepisami prawa, dla realizacji których urząd został powołany. Zdaniem ministra finansów, wbrew stwierdzeniom zawartym w interpretacji indywidualnej, urząd statystyczny nie ma obowiązku wystawiania rachunków, w rozumieniu art. 87 § 1 Ordynacji podatkowej, w celu dokumentowania czynności podejmowanych w zakresie realizowanych zadań nałożonych ustawą o statystyce publicznej. Zdaniem ministra, owszem, urząd statystyczny będzie występował w podwójnej roli, z tym że działając jako organ władzy publicznej w zakresie realizowanych zadań nałożonych przepisami ustawy o statystyce publicznej, dla realizacji których został powołany, zgodnie z art. 15 ust. 6 ustawy o VAT, nie jest podatnikiem podatku VAT i w związku z tym nie jest uprawniony do wystawiania faktur VAT dokumentujących czynności podejmowane w tym zakresie. Wykonując czynności na podstawie umów cywilnoprawnych, występując jako podatnik podatku od towarów i usług, powinien wystawiać rachunki zgodnie z art. 87 ustawy Ordynacja podatkowa, jeżeli korzysta ze zwolnienia podmiotowego, o którym mowa w art. 113 ust. 1 i 9 ustawy VAT. Powinien też wystawiać faktury VAT, zgodnie z art. 106 ustawy o VAT, po przekroczeniu limitu określonego w art. 113 ust. 1 i 9, wszystkim osobom prowadzącym działalność gospodarczą, natomiast osobom fizycznym nieprowadzącym działalności gospodarczej podatnik jest obowiązany wystawiać rachunki lub, na żądanie tej osoby fizycznej, faktury.

Interpretacja indywidualna ministra finansów z 3 lipca 2015 r., sygn. akt PK3.8011.12.2015/MFN

Omówienie pochodzi z programu Vademecum Głównego Ksiegowego

Dowiedz się więcej z książki
VAT. Komentarz 2015
  • rzetelna i aktualna wiedza
  • darmowa wysyłka od 50 zł