Jeden z czytelników zwrócił się do redakcji Prawo.pl z wątpliwościami dotyczącymi odliczenia  VAT od wydatków związanych z samochodami firmowymi.

PIT i VAT pełne wątpliwości

Przedstawił stan faktyczny, z którego wynikało, że podatnik do celów związanych z prowadzoną działalnością gospodarczą wykorzystuje swój własny samochód osobowy. Pojazd nie jest środkiem trwałym. Do końca 2018 r. przedsiębiorca rozliczał w kosztach uzyskania przychodów koszty eksploatacyjne do wysokości wynikającej z tzw. kilometrówki. Z uwagi na to, że zwykle limit wynikający z kilometrówki był wyższy niż wartość brutto kosztów eksploatacyjnych, podatnik odliczał również 50 proc. VAT.

W związku ze zmianą przepisów ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, od 1 stycznia 2019 r. nie trzeba już prowadzić ewidencji przebiegu pojazdu. Do kosztów uzyskania przychodów można przyjąć 20 proc. kosztów eksploatacyjnych netto powiększonych o nieodliczony VAT. W tym miejscu pojawiają się jednak wątpliwości.

Czy nadal można odliczać 50 proc. VAT z wszystkich faktur związanych z eksploatacją tego samochodu? W jaki sposób podatnik ma udokumentować, że spełnione są warunki wynikające z art. 86 ust. 1 ustawy o VAT? Stanowi on, że w zakresie, w jakim towary i usługi są wykorzystywane przez czynnego podatnika VAT do wykonywania czynności opodatkowanych, przysługuje mu prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego. Do końca 2018 r. dokumentem takim była kilometrówka.

 

Wyjaśnienia Ministerstwa Finansów

Ministerstwo Finansów w odpowiedzi na pytania Prawo.pl odpowiedziało, że z przepisu art. 86a ust. 1 wynika, że w przypadku wydatków związanych z pojazdami samochodowymi kwotę podatku naliczonego stanowi 50 proc. kwoty podatku zawartego w cenie nabytego towaru lub usługi. Ustawodawca do wydatków związanych z pojazdami samochodowymi zalicza wydatki dotyczące:

  1. nabycia, importu lub wytworzenia tych pojazdów oraz nabycia lub importu ich części składowych,
  2. używania tych pojazdów na podstawie umowy najmu, dzierżawy, leasingu lub innej umowy o podobnym charakterze, związane z tą umową,
  3. nabycia lub importu paliw silnikowych, oleju napędowego i gazu, wykorzystywanych do napędu tych pojazdów, usług naprawy lub konserwacji tych pojazdów oraz innych towarów i usług związanych z eksploatacją lub używaniem tych pojazdów.

 

W przypadku gdy pojazdy samochodowe wykorzystywane są wyłącznie do działalności gospodarczej podatnika przepis art. 86a ust. 1 nie ma zastosowania. W takiej sytuacji odliczyć zatem można cały VAT.

Zdaniem MF, podatnik podatku VAT, który wykorzystuje osobowy pojazd samochodowy zarówno do celów prowadzonej działalności gospodarczej, jak i do celów prywatnych, ma prawo do odliczenia 50 proc. kwoty podatku zawartego w cenie nabytego towaru lub usługi związanych z tym pojazdem. W takim przypadku podatnik nie jest zobowiązany do prowadzenia ewidencji przebiegu pojazdów. Na płaszczyźnie podatku VAT obowiązek dokumentacyjny w postaci prowadzenia ewidencji przebiegu pojazdów dotyczy bowiem wyłącznie tych podatników podatku VAT, którzy wykorzystują pojazdy samochodowe wyłącznie do celów prowadzonej działalności gospodarczej.

 


Resort finansów potwierdził, że nadal można odliczać 50 proc. VAT z wszystkich faktur związanych z eksploatacją samochodu osobowego użytkowanego zarówno do celów prowadzonej działalności gospodarczej jak i do celów prywatnych. Resort zwrócił także uwagę, że samochód osobowy jest uznawany za wykorzystywany wyłącznie do działalności gospodarczej pod warunkiem, że ma to oparcie w stanie faktycznym, który jednocześnie znajduje odzwierciedlenie w prowadzonej na podstawie art. 86a ust. 4 ustawy o VAT ewidencji przebiegu pojazdu. Ministerstwo zastrzegło, że prowadzenie ewidencji jest warunkiem koniecznym skorzystania przez podatnika z odliczenia podatku naliczonego, wynikającego z wydatków związanych z osobowym pojazdem samochodowym.

Zobacz również:
Nowy limit amortyzacji także do starych samochodów? >>

Ustalanie dochodu/straty z odpłatnego zbycia samochodu osobowego będącego środkiem trwałym >>
Dealerzy samochodowi sami interpretują przepisy >>
Jak odliczyć VAT od paliwa w samochodzie służbowym >>

Nierozwiązane problemy zostają

- Stanowisko Ministerstwa Finansów w odniesieniu do podatników wykorzystujących samochody będące środkiem trwałym w prowadzonej działalności gospodarczej lub używane np. w oparciu o umowę leasingu, jest prawidłowe – ocenia Izabela Rutkowska, doradca podatkowy, prowadząca własną kancelarię prawną. Ekspertka tłumaczy, że to, że inny jest procent wydatków ponoszonych na eksploatację samochodów osobowych, który może stanowić koszt uzyskania przychodów, a inny procent, który można odliczać na gruncie ustawy VAT, to decyzja ustawodawcy. Jej zdaniem problemem jednak jest to, że nadal nie wiadomo, w jaki sposób podatnik, który wykorzystuje samochód będący jego własnością, ale nie będący środkiem trwałym w prowadzonej działalności gospodarczej, będzie mógł wykazać związek ponoszonych wydatków (z założenia wynikającego z ustawy PIT będących wydatkami prywatnymi w 80 proc., a związanymi z wykonywaną działalnością jedynie w 20 proc.) z  wykonywaniem czynności opodatkowanych i prawem do odliczenia 50 proc. VAT. – Tego niestety w dalszym ciągu nie wiadomo – podsumowuje Rutkowska.

Zobacz również:
Analiza - Samochód w firmie >>

Użytek prywatny samochodu a prawo do odliczenia >>