Zgodnie z art. 32 Udp doradca podatkowy w ciągu 2 lat od dnia wpisu na listę nie może wykonywać doradztwa podatkowego na rzecz osób, których sprawy rozstrzygał w ciągu ostatnich 3 lat przed ustaniem zatrudnienia lub pełnienia funkcji. Ustawa doprecyzowuje sformułowanie „rozstrzyganie spraw” przez które rozumie się przeprowadzanie kontroli skarbowej lub podatkowej, wydawanie decyzji administracyjnych w sprawach podatkowych oraz uznawanie złożonych zeznań i deklaracji za prawidłowe.

Ponadto doradca podatkowy nie może prowadzić spraw podatnika, płatnika i inkasenta, jeżeli małżonek tego doradcy jest zatrudniony w organie podatkowym, organie celnym, organie kontroli skarbowej lub w Ministerstwie Finansów na stanowisku, na którym wykonuje obowiązki w zakresie przygotowywania rozstrzygnięć w sprawach związanych z ustalaniem lub określaniem zobowiązań podatkowych lub celnych lub poborem podatków lub ceł od tego podatnika, płatnika i inkasenta (art.. 33 Udp).

Natomiast w świetle Zasad Etyki  doradca podatkowy nie może podejmować działań w sprawach, w których może wystąpić konflikt interesów, a w przypadku potencjalnego lub zaistniałego konfliktu interesów powinien podjąć kroki zmierzające do jego eliminacji lub zaprzestać świadczenia usług powodujących ten konflikt.

Kodeks etyki stanowi, że konflikt interesów może występować w szczególności, gdy:
• doradca podatkowy lub spółka doradztwa podatkowego występuje w charakterze doradcy podatkowego dla stron tej samej transakcji mających przeciwstawne interesy, chyba że strony pisemnie zaakceptują ten stan rzeczy,
• sytuacja procesowa reprezentowanych przez doradcę podatkowego podmiotów jest tak powiązana, że sukces jednego z nich może oznaczać porażkę drugiego, chyba że strony pisemnie zaakceptują ten stan rzeczy.

Przepisy wyjaśniają, że konflikt interesów nie występuje wyłącznie z tego powodu, że doradca podatkowy lub spółka doradztwa podatkowego, w ramach której wykonuje on swój zawód, obsługuje podmioty prowadzące wobec siebie interesy konkurencyjne, chyba że zobowiązał się do powstrzymania od obsługi podmiotów konkurencyjnych (art. 10 Zasad Etyki Doradców Podatkowych).