Intencją przyjętej w USA ustawy o ujawnianiu informacji o rachunkach zagranicznych dla celów podatkowych– FATCA (Foreign Account Tax Compliance Act) było zobligowanie zagranicznych instytucji finansowych do zawierania porozumień z amerykańską administracją skarbową, zobowiązujących do przekazywania do USA danych o stanach rachunków, uzyskiwanych dochodach oraz ich właścicielach, będących podatnikami tego kraju, dla celów weryfikacji prawidłowości zobowiązań podatkowych. W przypadku odmowy zawarcia porozumienia przewidziano dla instytucji finansowych oraz osób uzyskujących dochody z USA za ich pośrednictwem sankcję w postaci obciążenia dochodów uzyskiwanych ze źródeł w USA podatkiem w wysokości 30 proc.

W celu uniknięcia obciążenia tym podatkiem, polskie instytucje finansowe powinny były zawrzeć odrębne porozumienia, w których miały zobowiązać się do przekazywania stosownych informacji oraz prawidłowego wykonywania obowiązków wynikających z FATCA. Pierwsze informacje odnoszące się do roku 2014 i dotyczące amerykańskich klientów, miały być przekazane nie później niż do 30 września 2015 r.

Mając na uwadze, iż podpisanie porozumień przez instytucje finansowe bezpośrednio z amerykańską administracją skarbową byłoby niezgodne z prawem UE oraz krajowym w odniesieniu do, m.in., przekazywania informacji objętych ochroną danych osobowych oraz tajemnicą bankową, a także pełnienia w określonych sytuacjach funkcji płatnika amerykańskiego podatku, USA zaproponowały państwom zawieranie porozumień międzyrządowych. Ich celem jest ustalenie, iż informacje o rachunkach prowadzonych dla rezydentów podatkowych USA w zagranicznych instytucjach finansowych będą przez te instytucje zbierane i raportowane do własnej, krajowej administracji podatkowej. Następnie byłyby one przez tę administrację przekazywane automatycznie do USA, zgodnie z procedurą i w terminach ustalonych w umowie.

Przepisy ustawy mają na celu wprowadzenie w przepisach krajowych podstawy prawnej do nałożenia obowiązków na instytucje finansowe, dotyczących zbierania, przetwarzania i przekazywania w odpowiednich terminach przez nie informacji do krajowej administracji podatkowej. Wymagane przez FATCA informacje o amerykańskich rezydentach podatkowych będą zbierane przez polskie instytucje finansowe, przekazywane do krajowej administracji podatkowej, a następnie wymieniane w sposób automatyczny z USA na podstawie obowiązującej umowy o unikaniu podwójnego opodatkowania.

Ustawa z 9 października 2015 r. o wykonywaniu  Umowy między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Stanów Zjednoczonych Ameryki w sprawie poprawy wypełniania międzynarodowych obowiązków podatkowych oraz wdrożenia ustawodawstwa FATCA (Dz. U. poz. 1712) wejdzie w życie 1 grudnia 2015 r.