Artykuł 15e ustawy o CIT zawiera regulacje ograniczające wysokość możliwych do zaliczenia w roku podatkowym do kosztów uzyskania przychodów wydatków ponoszonych bezpośrednio lub pośrednio na rzecz podmiotów powiązanych, wynikających z m.in. z usług doradczych, badania rynku, usług reklamowych, zarządzania i kontroli, przetwarzania danych, ubezpieczeń, gwarancji i poręczeń oraz świadczeń o podobnym charakterze.

Limit usług w kosztach podatkowych
Ministerstwo Finansów zwraca uwagę, że wynikające z przepisów ograniczenie w zaliczaniu wskazanych kosztów do kosztów uzyskania przychodów oparte jest o limit 5 proc. kwoty odpowiadającej nadwyżce sumy przychodów ze wszystkich źródeł przychodów pomniejszonych o przychody z tytułu odsetek nad sumą kosztów uzyskania przychodów pomniejszonych o wartość zaliczonych w roku podatkowym do kosztów uzyskania przychodów odpisów amortyzacyjnych i odsetek. Powyższy mechanizm nie dotyczy jednak kosztów usług, opłat i należności, których suma w roku podatkowym nie przekracza kwoty 3 mln zł, oraz wymienionych w art. 15e ust. 11 tytułów, w szczególności kosztów bezpośrednio związanych z wytworzeniem lub nabyciem przez podatnika towaru lub świadczeniem usługi.

CIT. Podatki i rachunkowość. Komentarz [PRZEDSPRZEDAŻ] Paweł MałeckiCIT. Podatki i rachunkowość. Komentarz >>

Wyjątek dla usług prawnych i księgowych
Jak podkreśla MF, w katalogu usług objętych limitem nie zostały wymienione m.in. usługi prawne, usługi księgowe, w tym audytu finansowego oraz  usługi rekrutacji pracowników i pozyskiwania personelu.  Usługi te, jako niewymienione expressis verbis w katalogu usług zawartym w komentowanym przepisie, nie mogą być rozważane jako objęte tą regulacją na innej podstawie niż tylko jako „świadczenia podobne” do usług wskazanych w art. 15e ust. 1 pkt 1. Jednakże bazując na wykładni systemowej wewnętrznej oraz wykładni historycznej (analizie przebiegu procesu legislacyjnego w zakresie regulacji z art. 15e ustawy o CIT) należy uznać, iż usługi prawne, usługi księgowe, w tym audytu finansowego oraz  usługi rekrutacji pracowników i pozyskiwania personelu nie mieszczą się w kategorii usług objętych regulacją z art. 15e ustawy o CIT.  

Czytaj również:
- Ciołek: Polska wprowadziła zbyt rygorystyczne przepisy podatkowe >>
- Ustawodawca goni podatników niczym wiecznie uciekającego króliczka >>