W nowelizacji ustawy o rachunkowości z 23 lipca 2015 r. przewiduje się dla określonych małych organizacji pozarządowych możliwość prowadzenia uproszczonej ewidencji przychodów i kosztów na warunkach i zasadach określonych w ustawie o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.

Zobacz: Uproszczone sprawozdania finansowe dla małych firm i OPP >>

W rozporządzeniu określono sposób dokonywania w takiej ewidencji zapisów zdarzeń, księgowania ewentualnych błędów (omyłek), żeby ewidencja spełniała wymogi ewidencji rzetelnej i prawidłowej. Określone zostały dokumenty, które stanowią podstawę dokonywania zapisów w uproszczonej ewidencji i informacje jakie powinny być zawarte w karcie przychodów pracownika, służące dokonaniu przez organizację pozarządową rozliczenia z budżetem jako płatnik PIT z tytułu wynagrodzeń pracowników.

Prowadzenie uproszczonej ewidencji przewiduje także sporządzanie przez podatników wykazu środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych związanych z prowadzoną działalnością.

Prowadzenie uproszczonej ewidencji może zostać powierzone podmiotowi prowadzącemu usługowo księgi rachunkowe albo inne ewidencje, który na podstawie umowy zawartej z organizacją pozarządową świadczy usługi w tym zakresie.

Uproszczona ewidencja może być prowadzona w formie elektronicznej. W przypadku  jej prowadzenia uproszczonej w wersji papierowej należy ją zbroszurować i kolejno ponumerować jej karty.

Rozporządzenie ministra finansów z 18 grudnia 2015 r.w sprawie prowadzenia uproszczonej ewidencji przychodów i kosztów przez niektóre organizacje pozarządowe oraz stowarzyszenia jednostek samorządu terytorialnego (Dz. U. poz. 2178) z wchodzi w życie 1 stycznia 2016 r.

Dowiedz się więcej z książki
Zmiany w ustawie o rachunkowości + Ustawa o rachunkowości. Komentarz
  • rzetelna i aktualna wiedza
  • darmowa wysyłka od 50 zł