Projekt nowelizacji ustawy wdraża do polskiego prawa przepisy dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 2013/34/UE. Uproszczenia zawarte w projekcie obejmują m.in. możliwość sporządzania znacznie skróconego sprawozdania finansowego przez jednostki mikro. Podmioty te będą uwzględniały w sprawozdaniu jedynie podstawowe informacje w bilansie oraz rachunku zysków i strat. Zniesiono również obowiązek sporządzania informacji dodatkowej oraz sprawozdania z działalności, ale pod warunkiem, że niektóre dane będą ujawnione w informacjach dołączonych do bilansu. Ponadto jednostki mikro nie będą stosowały wartości godziwej oraz skorygowanej ceny nabycia do wyceny aktywów i pasywów.

Zobacz: Rząd przyjął projekt nowelizacji ustawy o rachunkowości >>

Zdaniem eksperta Pracodawców RP, dotychczasowe – stosunkowo restrykcyjne – wymogi związane z prowadzeniem pełnej księgowości skutecznie zniechęcały potencjalnych przedsiębiorców do korzystania z tej formy prawnej przy podejmowaniu działalności gospodarczej. Prowadzenie ksiąg rachunkowych wiąże się ze znaczącym wydatkiem, przeciętnie oscylującym wokół ok. 1000 zł miesięcznie, który trzeba ponosić nawet w sytuacji, gdy firma nie osiąga jeszcze zysków. To znacząco podnosi ryzyko biznesowe, które nie każdy chce lub może ponosić. Tymczasem właściciel małej firmy nie zawsze potrzebuje szczegółowych informacji na temat sytuacji finansowej swojej spółki bądź może zyskać dokładniejszy jej obraz mniejszym kosztem – wprowadzając system rachunkowości zarządczej.

Zobacz: Firmy zaoszczędzą na uproszczeniach w rachunkowości >>

Ekspert zauważa, że warto więc wdrożyć tego rodzaje ułatwienia dla małych firm, tym bardziej że sektor MŚP tworzy ok. 2/3 PKB Polski i stanowi 99,8 proc. wszystkich zarejestrowanych podmiotów gospodarczych. Zmiany te w pewnej mierze mogą również pozytywnie wpłynąć na sytuację na rynku pracy. Proponowane udogodnienia mają objąć również m.in. fundacje i stowarzyszenia nieprowadzące działalności gospodarczej, co przyczyniłoby się ponadto do rozwoju społeczeństwa obywatelskiego.