Wszelkie zmiany systemowe w zakresie rozliczania podatku VAT nie mogą być sprzeczne z przepisami dyrektywy Rady 2006/112/WE z dnia 28 listopada 2006 r. w sprawie wspólnego systemu podatku od wartości dodanej (Dz. Urz. UE L 347).

Wprowadzenie przepisów, które przerzuciłyby obowiązek odprowadzenia podatku VAT na nieuczciwego kontrahenta, który nie zapłacił faktury, byłoby sprzeczne z prawem unijnym.

Jednocześnie minister zaznaczył, iż istnieją szczególne rozwiązania, które umożliwiają małym przedsiębiorcom płacenie podatków po zapłaceniu faktury przez kontrahenta.

Obowiązujące przepisy ustawy z o podatku od towarów i usług dają podatnikom, którzy spełnią określone w art. 2 pkt 25 tej ustawy kryteria, możliwość uznania za tzw. małych podatników i prawo do kasowego rozliczenia podatku. Istotą tej metody jest przesunięcie momentu w jakim zostaje rozpoznany obowiązek podatkowy , czego konsekwencją jest przesunięcie terminu rozliczenia podatku VAT od tych transakcji.

Kolejnym rozwiązaniem jakie wskazał Minister jest instytucja tzw. ulgi za złe długi (art. 89a ustawy o VAT), która umożliwia podjęcie działań w sytuacji gdy kupujący nie wywiązał się z obowiązku zapłaty za otrzymane towary lub świadczone usługi.

Problem zatorów płatniczych poruszany już kilkakrotnie w interpelacjach poselskich (por. interpelacja nr 1195) nie jest możliwy do rozwiązania poprzez rozliczenie dopiero w momencie zapłaty należności. Minister finansów po raz drugi podkreślił, że taka zmiana byłaby sprzeczna z prawem.