Wnioskodawczyni zwróciła się do burmistrza o umorzenie zaległości z tytułu podatku od nieruchomości, która razem z odsetkami urosła przez kilka lat do kwoty ponad 8 tys. zł. Prośbę motywowała trudną sytuacją materialną.

Burmistrz odmówił udzielenia ulgi

Organ przyznał, że zachodził ważny interes podatnika, ale odmówił udzielenia ulgi. Wyjaśnił, że wziął pod uwagę względy społeczne, które wymagają, żeby zobowiązania podatkowe były realizowane, a ulgi nie były przyznawane pochopnie. Wnioskodawczyni i jej mąż otrzymywali świadczenia w wysokości ponad 3 tys. zł. Mieli też dodatkowe dochody z działalności gospodarczej. Trudna sytuacja powstała natomiast w momencie ogłoszenia postępowania upadłościowego. Organ uznał, że należy być świadomym ponoszonego ryzyka oraz możliwych trudności finansowych związanych z własnym biznesem. W drugiej instancji sprawą zajęło się samorządowe kolegium odwoławcze, ale sporna decyzja została utrzymana w mocy, więc wnioskodawczyni złożyła skargę.

Zobacz procedurę w LEX: Ulgi w spłacie zobowiązań podatkowych >

 


Interes publiczny nie jest ważniejszy od interesu podatnika

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Gorzowie Wielkopolskim wskazał, że w przypadkach uzasadnionych ważnym interesem podatnika lub interesem publicznym, organ podatkowy może umorzyć w całości lub w części zaległości podatkowe oraz odsetki za zwłokę, co wynika z art. 67a §1 pkt 3 ustawy Ordynacja podatkowa (uop). Niestety organy nie zrozumiały przesłanki interesu publicznego i nie zbadały jej zaistnienia. Sąd podkreślił, że nie można jej wiązać wyłącznie z obowiązkiem ponoszenia przez podatników ciężarów publicznych i uzależniać jej ziszczenie od nadzwyczajności powstania zaległości. Ponadto nie można jej przeciwstawiać przesłance ważnego interesu podatnika. Nie są one wobec siebie konkurencyjne, ani też żadna z nich nie może być w państwie prawnym z definicji uznana za ważniejszą. Tymczasem organy nieprawidłowo uznały, że interes publiczny, wynikający z powszechności opodatkowania i równości wobec prawa, stał się przeciwwagą dla ważnego interesu podatnika. Taki sposób zastosowania art. 67a § 1 uop uniemożliwiałaby wydanie jakiejkolwiek decyzji umarzającej zaległość podatkową, ponieważ zawsze byłaby ona sprzeczna z interesem publicznym.

Czytaj także: Gminy mogą elastycznie podchodzić do zwolnień w podatku od nieruchomości >>>

Działania organów powinny być konsekwentne

Przesłanka interesu publicznego wymusza respektowanie wspólnych dla całego społeczeństwa wartości, takich jak sprawiedliwość, bezpieczeństwo i zaufanie do organów władzy. Ostatnia z nich może być realizowana dzięki działaniom, które jawią się z perspektywy obywatela, jako spójne i konsekwentne. WSA wskazał, że nie ma znaczenia czy są one podejmowane przez ten sam organ. W niniejszej sprawie zaległości obciążały solidarnie wnioskodawczynię i jej męża. W postępowaniu upadłościowym, sąd powszechny umorzył w całości niezaspokojone zobowiązania małżonka. Rozstrzygnięcie to uzasadniono tym, że stał się on niewypłacalny bez własnej winy i dał dowód, że jest człowiekiem uczciwym. Tym samym wnioskodawczyni została jedynym dłużnikiem zobowiązanym do spłaty powstałych zaległości podatkowych, a organy odmówiły ich umorzenia.

Zobacz procedurę w LEX: Naliczanie odsetek za zwłokę >

 

Takie rozstrzygnięcie może być niezrozumiałe z perspektywy obywatela, ponieważ dotyczyło ono przecież wspólnie prowadzonego gospodarstwa domowego. Sąd podkreślił, że w interesie publicznym jest, aby działania organów były spójnie i konsekwentne, czyli prowadziły do wspólnego rezultatu. W niniejszej byłoby nim oddłużenie gospodarstwa domowego. Mając powyższe na uwadze, Wojewódzki Sąd Administracyjny w Gorzowie Wielkopolskim uchylił zaskarżoną decyzję.

Wyrok WSA w Gorzowie Wielkopolskim z 9 czerwca 2020 r., sygn. akt I SA/Go 189/20