Krzysztof Koślicki: Które podmioty mogą w tym roku rozliczać CIT według 9-proc. stawki?

Maciej Żukowski: Obniżona 9-proc. stawka CIT przewidziana jest dla podatników posiadających status małego podatnika w rozumieniu ustawy o CIT oraz podatników rozpoczynających działalność (w roku rozpoczęcia tej działalności). jeżeli ich przychody nie przekraczają w danym (bieżącym) roku podatkowym równowartości 1,2 mln euro.

Jest Pan w stanie powiedzieć, ile to jest podmiotów?

Prawo do skorzystania z 9-proc. stawki CIT będzie miało około 460 tysięcy podatników tego podatku. Z uwagi jednak na fakt, że nie wszyscy podatnicy płacą podatek, bo wykazują stratę lub korzystają z przysługujących im preferencji podatkowych przewidzianych w ustawie CIT - np. zwolnień podatkowych, odliczeń od dochodu itp., szacuje się, iż faktyczna liczba podatników, która dokona obliczenia podatku CIT przy zastosowaniu tej niższej stawki będzie mniejsza.

Zobacz również: Obniżając podatek dla firm, ustawodawca zapomniał o podatnikach PIT >>

Świtała: Zmiany w podatkach to efekt uproszczenia systemu >>

 

Jakie jeszcze, inne korzyści podatkowe w CIT zostały teraz wprowadzone?

Stworzyliśmy nowy instrument wsparcia dla przedsiębiorców realizujących nowe inwestycje. Wsparcie dla nowych inwestycji udzielane będzie przedsiębiorcom m.in. w formie zwolnienia z podatku dochodowego. Ze zwolnienia korzystają dochody podatników uzyskane z działalności gospodarczej określonej w decyzji o wsparciu, o której mowa w ustawie o wspieraniu nowych inwestycji. Dodatkowo, umożliwiliśmy szybsze rozliczenie straty. Od 1 stycznia 2019 r. przedsiębiorcy zyskali możliwość obniżenia jednorazowo dochodu z działalności gospodarczej o stratę do kwoty nieprzekraczającej 5 mln zł. Wreszcie, podwyższyliśmy z 20 tys. euro do 150 tys. zł kwotę limitu wartości samochodu osobowego, do którego możliwe jest pełne odliczanie odpisów amortyzacyjnych z tytułu zużycia samochodu osobowego. W przypadku samochodu osobowego będącego pojazdem elektrycznym, limit ten podwyższono z 30 tys. euro do 225 tys. zł.

Zobacz również: Kolejna ulga dla przedsiębiorstw energochłonnych >>

Zapowiadany Innovation Box nie spowoduje rewolucji >>

Czy korzystanie z ulgi na badania i rozwój jest popularne?

Według danych z rozliczenia za 2017 r. z  ulgi B+R skorzystało 1 089 podatników, co oznacza dwukrotny wzrost w porównaniu do roku 2016 r. Było to zapewne efektem zmiany warunków uprawniających do korzystania z tej preferencji podatkowej, tj. podwyższonych limitów odliczeń, a co za tym idzie wzrostu zainteresowania tą ulgą.  

A kto może skorzystać z IP BOX?

Do korzystania z IP BOX ma prawo podatnik, który osiąga dochody z kwalifikowanych praw własności intelektualnych. Kwalifikowanymi prawa własności intelektualnej są m. in. patenty, prawo ochronne na wzór użytkowy, prawo z rejestracji wzoru przemysłowego czy autorskie prawo do programu komputerowego, podlegające ochronie prawnej, których przedmiot ochrony został wytworzony, rozwinięty lub ulepszony przez podatnika w ramach prowadzonej przez niego działalności badawczo-rozwojowej. Rozwiązania te znajdują zastosowanie również w przypadku ekspektatywy uzyskania kwalifikowanego prawa własności intelektualnej w związku ze zgłoszeniem lub złożeniem wniosku o uzyskanie takiego prawa ochronnego do właściwego organu, od dnia zgłoszenia lub złożenia wniosku.

Sprawdź w LEX: Nowe zasady rozliczania kosztów samochodu wykorzystywanego w działalności gospodarczej >

Czy MF planuje jeszcze inne udogodnienia w najbliższym czasie?

Obecnie MF prowadzi analizy dotyczące udogodnień dla podatników, jednakże obecnie nie jesteśmy w stanie określić jakie z nich i kiedy zostaną zaprezentowane.

 


Na jakim etapie są, zapowiadane jakiś czas temu, trzy, całkowicie nowe ustawy o podatku dochodowym?

Prace nad ustawami są na wstępnym etapie. Aktualnie analizowane są możliwe do zastosowania najbardziej optymalne rozwiązania.

Zobacz również: Odpowiedzialność karna skarbowa w zakresie cen transferowych >>

Rozmawiał Krzysztof Koślicki

Więcej przydatnych materiałów znajdziesz w LEX:

PODATKI - przewodnik po zmianach na 2019 r. >

CIT 2019 - przewodnik po zmianach >

Kolejne zmiany w opodatkowaniu dochodu kontrolowanej spółki zagranicznej >

Ceny transferowe od 1.01.2019 r. >