Ulga meldunkowa, o której mowa w art. 21 ust. 1 pkt 126 ustawy o PIT, powinna obejmować całość sprzedanej nieruchomości lub udziału w niej, tzn. budynek mieszkalny wraz z gruntem pod takim budynkiem czy też udział w takim budynku i położonego pod nim gruntu.

Takie stanowisko wynika z wyroku WSA w Białymstoku z dnia 20 lipca 2011 r., I SA/Bk 222/11. Kwestią sporną w niniejszej sprawie było ustalenie, czy zwolnienie z podatku dochodowego od osób fizycznych określone w art. 21 ust. 1 pkt 126 lit. a ustawy o PIT dotyczy sprzedaży nieruchomości gruntowej zbywanej wraz z nieruchomością budynkową.

W ocenie Sądu, zamiarem ustawodawcy nie było, aby zawarte w art. 21 ust. 1 pkt 126 lit. a ustawy o PIT pojęcie "budynku mieszkalnego" rozumieć w oderwaniu od gruntu, z którym budynek ten jest trwale związany. Posłużenie się przez ustawodawcę pojęciem "budynku mieszkalnego" wynikało wyłącznie ze względów związanych z konstrukcją ulgi meldunkowej, tj. uzależnienie prawa do ulgi od zameldowania trwającego określony czas. Jak wynika bowiem z przepisów administracyjnych, meldunku można dokonać jedynie w lokalu/budynku, a nie na gruncie (niezależnie od tego, czy jest zabudowany, czy niezabudowany).

Dlatego też, ustawodawca wskazując na zameldowanie, jako na warunek skorzystania ze zwolnienia, nie mógł posłużyć się innym pojęciem niż budynek mieszkalny. Tym samym, zdaniem Sądu, zwolnieniu z art. 21 ust. 1 pkt 126 lit. a ustawy o PIT podlega cały przychód uzyskany ze sprzedaży budynku mieszkalnego wraz z gruntem, położonym pod takim budynkiem lub udział w takiej nieruchomości.

Michał Malinowski