Pytanie
 
We wrześniu wystawiliśmy faktury korygujące do faktur sprzedażowych. Korekta polegała na zmianie stawki VAT. Na pierwotnych fakturach było 23 proc., a po korekcie jest zwolnienie.
Jaki termin zwrotu powinniśmy wykazać na deklaracji VAT-7: 60 czy 180 dni?
 
Odpowiedź

 

Jeżeli podatnik ubiega się o zwrot nadwyżki podatku naliczonego nad należnym za miesiąc, w którym u podatnika wystąpiła sprzedaż opodatkowana, to nawet jeżeli na skutek korekty podatek należny jest ujemny podatnik powinien uzyskać zwrot w terminie 60 dni.
 
Uzasadnienie
 
Jedną z podstawowych zasad VAT jest możliwość rozliczenia przez zarejestrowanego czynnego podatnika VAT kwoty podatku zawartego w cenie nabywanych towarów i usług, które mają służyć wykonywaniu czynności z prawem do rozliczenia. W praktyce najczęściej podatnicy rozliczają podatek naliczony z należnym w oparciu o regulacje art. 86 ustawy z 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług - dalej u.p.t.u. Zaznaczyć jednak należy, że w przypadku gdy u podatnika wystąpi w danym okresie nadwyżka podatku naliczonego nad należnym, lub sam naliczony, wówczas podatnik może wystąpić do organu z wnioskiem o zwrot takiej nadwyżki lub podatku. Zasady, według których dokonywany jest zwrot zapisane zostały w regulacjach art. 87 u.p.t.u.
W ust. 2 i następnych art.87 u.p.t.u. ustawodawca podatkowy wskazał terminy, w których podatnik może uzyskać zwrot nadwyżki podatku naliczonego nad należnym.
Zasadniczo zwrot różnicy podatku następuje w terminie 60 dni od dnia złożenia rozliczenia przez podatnika na rachunek bankowy podatnika w banku mającym siedzibę na terytorium kraju lub na rachunek podatnika w spółdzielczej kasie oszczędnościowo-kredytowej, której jest członkiem, wskazane w zgłoszeniu identyfikacyjnym, o którym mowa w odrębnych przepisach, lub na wskazany przez podatnika rachunek banku lub na rachunek spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, jako zabezpieczenie udzielanego przez ten bank lub przez tę kasę kredytu, na podstawie złożonego przez podatnika, do naczelnika urzędu skarbowego, w terminie do złożenia deklaracji podatkowej, pisemnego, nieodwołalnego upoważnienia organu podatkowego, potwierdzonego przez bank lub spółdzielczą kasę oszczędnościowo-kredytową udzielających kredytu, do przekazania tego zwrotu. Jeżeli zasadność zwrotu wymaga dodatkowego zweryfikowania, naczelnik urzędu skarbowego może przedłużyć ten termin do czasu zakończenia weryfikacji rozliczenia podatnika dokonywanego w ramach czynności sprawdzających, kontroli podatkowej lub postępowania podatkowego na podstawie przepisów ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa lub postępowania kontrolnego na podstawie przepisów o kontroli skarbowej. Jeżeli przeprowadzone przez organ czynności wykażą zasadność zwrotu, o którym mowa w zdaniu poprzednim, urząd skarbowy wypłaca podatnikowi należną kwotę wraz z odsetkami w wysokości odpowiadającej opłacie prolongacyjnej stosowanej w przypadku odroczenia płatności podatku lub jego rozłożenia na raty.
Jednocześnie w art. 87 ust. 5a u.p.t.u. ustawodawca wskazał, że w przypadku gdy podatnik nie wykonał w okresie rozliczeniowym czynności opodatkowanych na terytorium kraju oraz czynności wymienionych w art. 86 ust. 8 pkt 1 u.p.t.u. (czynność niepodlegająca ale z prawem do rozliczenia podatku naliczonego), podatnikowi przysługuje, na jego umotywowany wniosek złożony wraz z deklaracją podatkową, zwrot kwoty podatku naliczonego, podlegającego odliczeniu od podatku należnego w związku z prowadzoną działalnością gospodarczą na terytorium kraju lub poza tym terytorium, w terminie 180 dni od dnia złożenia rozliczenia. Na pisemny wniosek podatnika urząd skarbowy dokonuje zwrotu, o którym mowa w zdaniu pierwszym, w terminie 60 dni, jeżeli podatnik złoży w urzędzie skarbowym zabezpieczenie majątkowe.
Jak zatem widać termin zwrotu nie jest uzależniony od wysokości kwoty podatku należnego a od tego, czy podatnik wykonał w danym okresie rozliczeniowym czynność opodatkowaną (względnie czynności niepodlegające opodatkowaniu ale z prawem do rozliczenia). To oznacza, że jeżeli w danym okresie rozliczeniowym u podatnika wystąpiła sprzedaż opodatkowana, to nawet jeżeli na skutek korekty podatek należny jest ujemny, podatnik powinien uzyskać zwrot w terminie 60 dni bez konieczności wnoszenia dodatkowego zabezpieczenia.
 
Odpowiedź pochodzi z programu Vademecum Głównego Księgowego
Dowiedz się więcej z książki
Prawo do odliczenia i zwrotu podatku naliczonego w VAT
  • rzetelna i aktualna wiedza
  • darmowa wysyłka od 50 zł