W aktualnym wykazie prac legislacyjnych Rady Ministrów znajduje się projekt rozporządzenia w sprawie Klasyfikacji Środków Trwałych (nr RD71). Organem odpowiedzialnym za przygotowanie projektu jest Główny Urząd Statystyczny.

Konieczność wydania nowego rozporządzenia w sprawie Klasyfikacji Środków Trwałych (KŚT 2016) jest spowodowana zmianami wprowadzonymi w klasyfikacji z nią powiązanej, tj. Polskiej Klasyfikacji Wyrobów i Usług (PKWiU) wprowadzonej rozporządzeniem Rady Ministrów z 4 września 2015 r. w sprawie Polskiej Klasyfikacji Wyrobów i Usług (PKWiU) oraz nowelizacją rozporządzenia Ministra Rozwoju Regionalnego i Budownictwa z 29 marca 2001 r. w sprawie ewidencji gruntów i budynków. Powyższa zmiana została dokonana rozporządzeniem Ministra Administracji i Cyfryzacji z 29 listopada 2013 r.

Na dostosowanie zbiorów danych ewidencji gruntów i budynków oraz systemów teleinformatycznych, za pomocą których ewidencja ta jest prowadzona, przewidziany był termin 36 miesięcy. Termin wprowadzenia zmian w ewidencji gruntów i budynków, upływający w grudniu 2016 roku, powoduje konieczność aktualizacji KŚT.

Najistotniejsze zmiany wprowadzone do klasyfikacji dotyczą:

1. Dostosowania zakresowego grupy 0 Grunty do treści rozporządzenia z 29 listopada 2013 r. w sprawie ewidencji gruntów i budynków, między innymi poprzez:

a) uzupełnienie podgrupy KŚT 01 Użytki rolne nowym rodzajem 017 Grunty zadrzewione i zakrzewione na użytkach rolnych,

b) przeniesienie nieużytków z dotychczasowej podgrupy 06 do podgrupy 01, do nowoutworzonego rodzaju 018 Nieużytki,

c) rozszerzenie zakresu rodzaju 033 o tereny w trakcie budowy. Rodzaj ten nosi obecnie nazwę Zurbanizowane tereny niezabudowane lub w trakcie budowy,

d) przeniesienie terenów komunikacyjnych z rodzaju 036 do nowoutworzonej podgrupy 04 Tereny komunikacyjne. W ramach tej podgrupy został dokonany podział na rodzaje: 040 Tereny komunikacyjne pod drogami, 041 Tereny kolejowe, 042 Inne tereny komunikacyjne, 043 Grunty przeznaczone pod budowę dróg publicznych lub linii kolejowych. Opisy do nowoutworzonych rodzajów zostały zaczerpnięte z załącznika nr 6 do rozporządzenia w sprawie ewidencji gruntów i budynków,

e) w podgrupie 06 Grunty pod wodami utworzono trzy rodzaje:

- 060 Grunty pod wodami wewnętrznymi,

- 061 Grunty pod wodami powierzchniowymi płynącymi,

- 062 Grunty pod wodami powierzchniowymi stojącymi;

2. Wprowadzenie w grupach od 1 do 9 powiązań KŚT z PKWiU 2015;

3. Usunięcie, z grup od 4 do 8, odniesień do zbiorów Klasyfikacji Rodzajowej Środków Trwałych (KRST) wprowadzonej zarządzeniem Nr 51 Prezesa GUS z 17 grudnia 1991 r. w sprawie stosowania Klasyfikacji Rodzajowej Środków Trwałych - obecnie nieobowiązującym;

4. Dostosowanie podziałów w podgrupie 62 Urządzenia dla radiofonii i telewizji, urządzenia telekomunikacyjne, urządzenia alarmowe i sygnalizacyjne do aktualnie stosowanych technologii i urządzeń.