Trybunał Konstytucyjny orzeknie w sprawie zgodności przepisu art. 81b § 3 Ordynacji podatkowej w brzmieniu obowiązującym od 1 września 2005 roku do 1 grudnia 2008 roku z art. 32 konstytucji. Kwestionowany przepis stawia podatników podatku VAT w sytuacji mniej korzystnej niż pozostałych podatników. Pozbawia ich bowiem prawa do złożenia korekty deklaracji podatkowej po zakończeniu kontroli podatkowej, podczas gdy podatnicy pozostałych podatków nie są w takiej sytuacji pozbawieni tego prawa.

W ocenie sądu pytającego wymaga rozważenia, czy tego typu rozróżnienie podatników jest dostatecznie usprawiedliwione oraz jakie kryteria zróżnicowania miał na względzie ustawodawca, wprowadzając kwestionowane rozwiązanie, a także czy - ze względu na swój dyskryminacyjny charakter nie godzi ono w konstytucyjną zasadę równości.

Zdaniem sądu pytającego kwestionowany przepis różnicuje podatników podatku VAT, jedynie ze względu na to, iż kontrolę tych podatników przeprowadzał organ podatkowy, a nie organ kontroli skarbowej. Wątpliwe jest więc, czy to, jaki organ przeprowadza kontrolę podatkową, jest kryterium wystarczająco uzasadniającym wskazane zróżnicowanie podatników.