Rada Ministrów zaakceptowała wydłużenie terminu składania deklaracji na podatek od nieruchomości, ale nie zgodziła się na likwidację obowiązku potwierdzenia odbioru faktury korygującej.

Rada Ministrów przyjęła częściowo projekt założeń do ustawy o redukcji obowiązków informacyjnych oraz o ograniczaniu barier administracyjnych dla obywateli i przedsiębiorców (tzw. ustawa deregulacyjna). Zaaprobowane przez rząd zmiany objęły m.in. propozycję wydłużenia dla osób prawnych, spółek nieposiadających osobowości prawnej terminu do składania deklaracji na podatek od nieruchomości do 31 stycznia każdego roku. Uzasadniano to tym, że mogą wystąpić sytuacje niezależne od podatnika, które uniemożliwiają mu terminowe wywiązanie się z tego obowiązku, zwłaszcza gdy należące do niego nieruchomości znajdują się na terenie kilku gmin. Obecnie termin do złożenia tych deklaracji jest krótszy – tj. do 15 stycznia. Nie przyjęto jednak innych założeń objętych projektem. Odrzucono m.in. skrócenia terminu zwrotu VAT z 60 do 30 dni, rezygnację z 10-dniowego terminu wpłaty VAT z tytułu importu towarów na rzecz rozliczenia na zasadach ogólnych. Nie zaakceptowano również zniesienia obowiązku uzyskiwania przez wystawcę faktury VAT potwierdzenia otrzymania przez nabywcę towaru (usługi) korekty tej faktury.

źródło: Rzeczpospolita, 8 czerwca 2011 r.